Aktuality

                                

              

Všechny tituly z nakladatelství Maxdorf lze přehledně najít v e-shopu.

______________________________________________ 

4. července 2024


Hrudní drenáže, 2. vydání  

Druhé vydání knihy nabízí podrobný přehled indikací a typů hrudních drenáží, a zejména pak praktické návody objasňující krok za krokem postupy při hrudní drenáži. Text je bohatě ilustrován názornými schématy a fotografiemi. Důležitým oddílem je přehled nejčastějších komplikací a jejich řešení a kapitola věnovaná chybám a omylům při indikaci a provádění hrudních drenáží. 

_________________________________________________ 

1. července 2024


Intersticiální plicní procesy, 3. aktualizované a rozšířené vydání  

Předchozí dvě vydání zásadním způsobem rozšířila povědomí o této skupině chorob v české pneumologické veřejnosti, včetně povědomí o možnostech moderní farmakoterapie. Nyní kolektiv autorů v čele s prof. MUDr. Martinou Koziar Vašákovou, Ph.D., přichází se třetím doplněným a rozšířeným vydáním, které přináší zcela aktuální pohled na tuto závažnou problematiku. Kolektiv autorů v tomto vydání doplnila přední česká expertka v oboru radiologie, MUDr. Eva Kočová, Ph.D.  

  _________________________________________________  

5. června 2024


Maligní melanom - Diagnostika a léčba, 2. vydání 

Druhé vydání knihy, kterou připravil autorský kolektiv vedený prof. Petrem Arenbergerem, vychází z aktuálního doporučeného postupu (aktualizace k roku 2024) a obsahuje precizní doporučení pro diagnostiku a léčbu této malignity.

_________________________________________________

24. května 2024

        _

Křest publikace Reprodukční medicína nejen pro urology  

V pátek 24. května se v rámci Sympozia České společnosti pro sexuální medicínu v Českém Krumlově konal křest naší publikace Reprodukční medicína pro urology. Autor knihy MUDr. Jan Novák se zkušeně chopil otevírání šampaňského a společně s členy rady ČSSM - panem doktorem Trojanem, profesorem Petrem Weissem - a panem doktorem Vikem, knihu pokřtili.  

_______________________________________________ 

22. května 2024


EKG v akutní kardiologii, 2. vydání  

Ještě nemáte EKG? Tak dnes neváhejte a využijte naši 50% slevu. Žádný kód, jen vložte do košíku a ostatní už je na nás :) 

_________________________________________________

21. května 2024


Essential General Neurology, 2. vydání 

Druhé aktualizované a doplněné vydání učebnice Základy obecné neurologie v anglickém jazyce. Publikace byla určena zejména pro zahraniční studenty českých a slovenských lékařských fakult, získala však velkou oblibu mezi mladými českými neurology připravujícími se na zahraniční stáže, a výsledně také k přípravě na atestace. Velkou předností knihy je kompaktní skvěle strukturovaný text, bohatě doplněný názornými ilustracemi. Orientaci v knize usnadňuje podrobný rejstřík.

_________________________________________________

14. května 2024


Systémová sklerodermie 

Publikace je vynikajícím srozumitelným průvodcem kompletním moderním managementem systémové sklerodermie. Kniha je určena především revmatologům, gastroenterologům a dalším specializacím vnitřního lékařství, velmi užitečná bude také pro dermatology. 

  _________________________________________________ 

 

7. května 2024


Atlas novorozeneckých patologií

Kniha je koncipována jako praktická příručka, velký důraz je kladen jednak na ilustrace/fotodokumentaci a jednak na přehlednost, praktičnost a stručnost základních informací o nejčastějších vrozených vývojových vadách a perinatálních onemocněních novorozence. Ve strukturovaných kapitolách jsou shrnuty aktuální poznatky o příčinách, diagnostice, způsobu porodu, léčbě a prognóze jednotlivých onemocnění.  

  _________________________________________________ 

7. května 2024


V rytmu tančících stromů 

Básně této sbírky nás vtáhnou do romantické a tajuplné krajiny severních Čech, kde se ponoříme do rozsáhlých bukových lesů, chladných roklin i hlubokých a tichých údolí. Autorka nás také provede spletitými mezilidskými vztahy a dávno zapomenutými příběhy z mládí, dotýká se aktuálního dění ve společnosti, ale i problematikou člověka a přírody.

_________________________________________________ 

19. dubna 2024


Atlas makroskopické patologie 

Unikátní monografie ve formě obrazového atlasu, který připravil nestor české patologie doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., obsahuje několik set instruktivních fotografií – základních makroskopických nálezů v rámci systémové patologie. Publikace shrnuje jednotlivé nálezy podle orgánových systémů, jde přitom o nejčastější nálezy v rámci autoptické diagnostiky. Kniha je zpracována velmi didakticky a poskytuje nezbytnou orientaci v základních autoptických nálezech. Její velkou předností je mimořádně přehledné grafické zpracování obrázků, stejně jako dokonalá orientace v základních diagnózách. 

_______________________________________________

5. dubna 2024


Kraniofaryngeomy

Součástí publikace jsou aktuální poznatky z patologické anatomie, molekulární biologie a radiologie, přehled neurochirurgických postupů a dalších léčebných modalit (radioterapie, farmakoterapie). Klinické kapitoly přinášejí pohled odborníků z daných oborů pečujících o pacienty s kraniofaryngeomem v dětském věku a v dospělosti. Kniha je určena především endokrinologům, neurologům a neurochirurgům, užitečná bude rovněž pro všechny lékařské profese, které se mohou podílet na diagnostice a léčbě kraniofaryngeomů.

_________________________________________________

5. dubna 2024


Roztroušená skleróza pro praxi, 3. vydání 

Třetí, aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale věnuje se i dalším aspektům, které neurolog denně se svými nemocnými řeší – gravidita, menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Také třetí vydání odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.

_________________________________________________ 

21. března 2024

      

Nadace T-SOFT

 

Už tradičně vždy jeden březnový večer trávíme na Oslavě Nadace T-SOFT v Domově sv. Karla Boromejského. Nadační cenu tentokrát obdržel Alfréd Strejček.  

_______________________________________________

18. března 2024

        __

Křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu  

V pondělí 18. března se v Akademickém klubu Faustova domu konal křest publikace Cévní přístupy pro hemodialýzu. Hlavní autorkou a editorkou knihy je MUDr. Eva Chytilová, Ph.D., kmotrem knihy se stali prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., a prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 

_______________________________________________ 

8. března 2024


Onkogynekologie

Kolektiv předních českých onkogynekologů v čele s prof. MUDr. Michalem Zikánem, Ph.D., připravil moderní přehlednou a bohatě ilustrovanou učebnici Onkogynekologie. Kniha je koncipována pro každodenní praxi i pro přípravu ke specializačním zkouškám. Důraz je kladen na moderní diagnostiku i aktuální terapii, včetně nejmodernější cílené a biologické léčby.  

_______________________________________________

14. února 2024

      

 

Křest druhého vydání Hepato-pankreato-biliární chirurgie

 

_________________________________________________

13. února 2024


Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení  

Cílem autorky bylo vytvořit příručku, která dává odpověď na téma těhotenství a kojení s důrazem na prakticky nejdůležitější lékové skupiny. Tabulková forma umožňuje velmi rychlou orientaci.

_________________________________________________

8. února 2024


Hypertenze pro praxi

Kniha tří předních expertů v oblasti hypertenze je koncipována zcela inovativním způsobem, s absolutním důrazem na srozumitelnost. Základem knihy jsou přehledná schémata, ilustrace, grafy a tabulky. Kniha se zabývá diagnostikou hypertenze – měření krevního tlaku a účelné použití laboratorních a zobrazovacích metod a vyšetření při podezření na sekundární hypertenzi. 

_________________________________________________

8. února 2024


Reprodukční medicína nejen pro urology 

Kniha Reprodukční medicína pro urology je první monografií na českém trhu zevrubně se zabývající problematikou neplodného páru z pohledu urologa, tedy se zaměřením primárně na muže se zhoršeným fertilním potenciálem v kontextu neplodného páru, kdy cílem je diagnostikovat a v ideálním případě také léčit možné reverzibilní příčiny, a tím ve výsledku jednak deeskalovat náročnost použitých metod asistované reprodukce, jednak v konečném důsledku zvýšit šanci partnerky na úspěšné otěhotnění. Kniha obsahuje i kapitoly pojednávající o základech reprodukční endokrinologie, lékařské genetiky, reprodukční gynekologie a asistované reprodukce relevantní pro urologa. Důraz je v průběhu celé knihy kladen na srozumitelnost a praktické využití v klinické praxi, čemuž napomáhají četné ilustrativní kazuistiky.

_________________________________________________

31. ledna 2024

      

Křest druhého vydání Spinální neurologie 

Ve středu 31. ledna se v průběhu 11. konference Neurologie pro praxi konal křest mimořádně úspěšného druhého vydání Spinální neurologie. Křtu se ujal pan profesor Rusina a milým slovem provázel pan doktor Polívka. 

 _________________________________________________

29. ledna 2024


Spinální neurologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. Nozologické jednotky jsou doplněny o aktuální léčebné pohledy z přidružených oborů (např. neurochirurgie, rehabilitace, urologie apod.).

  _________________________________________________

15. ledna 2024


Cévní přístupy pro hemodialýzu, 2. přepracované vydání 

Kniha přináší přehledné informace, doporučení odborných společností, ale také nové poznatky a názory specialistů stran cévních přístupů (CP) u hemodialyzovaných pacientů. Jednotlivé kapitoly pokrývají témata od predialyzační péče a přípravy pacienta k chirurgickému výkonu, přes monitoraci, surveillance dialyzačních zkratů, zobrazovací metody, až po možné komplikace zkratu a jejich řešení.

_________________________________________________

11. ledna 2024


Naléhavé stavy v psychiatrii, 2. vydání 

Druhé vydání mimořádně úspěšné publikace, která získala velký ohlas v české psychiatrické veřejnosti. Svým praktickým zaměřením se stala příručkou pro použití ve všech situacích, které nesnesou odklad. Autorský kolektiv tvořený elitou současné české psychiatrie připravil knihu, která se do jisté míry stala malou učebnicí praktické psychiatrie.

  _________________________________________________

2. ledna 2024

  _________________________________________________

21. prosince 2023


Vnitřní lékařství, I. díl

První díl učebnice vnitřního lékařství patří v každé generaci ke klíčovým publikacím vzdělání mladých lékařů velkého počtu oborů. Vzhledem k velkému rozsahu oboru je problémem učebnic z posledních let buď neúměrný rozsah knihy nebo přílišná simplifikace, která komplikuje složení specializačních zkoušek v interním kmeni a neumožňuje následující využití pro vlastní ambulantní či klinickou praxi.

  _________________________________________________

13. prosince 2023


Hepato-pankreato-biliární chirurgie, 2. doplněné vydání

Všechny kapitoly nové publikace byly textově modernizovány podle posledních poznatků lékařské vědy v oblasti hepato-pankreato-biliární chirurgie. Text knihy je doplněn o nové barevné fotografie, snímky zobrazovacích metod a schematické obrázky. Nově přibyly i kapitoly o léčbě onkologické nádorů hepato-pankreato-biliární oblasti. 

  _________________________________________________

13. prosince 2023


EEG v intenzivní medicíně

Atraktivní publikace je nezbytná jak pro neurology, kteří jsou voláni na konzilium na jednotky intenzivní péče, tak pro lékaře intenzivisty. Každá kapitola je doplněná o část věnující se klinické interpretaci daného EEG vzorce. V rámci této klinické části jsou rozebrány možnosti postupu, tj. zda má být pacient s daným EEG vzorcem léčen antiepileptickou medikací.

  _________________________________________________

30. listopadu 2023


Adventní maxdorfský kalendář

Ani letos jsme nezapomněli a pokusíme se Vám zpříjemnit předvánoční čas zajímavými cenovými nabídkami. A třeba zde najdete inspiraci na dárek pod stromeček. Vánoční balení našich skřítků je totiž samozřejmostí. 

 _________________________________________________

14. listopadu 2023


Soft skills v medicíně

Pacienti, klienti a jejich rodiny hledají u lékařů kromě vysoké profesionální zdatnosti i pochopení, schopnost porozumění, komunikace nebo empatie. Očekávají od zdravotníků schopnosti označované jako soft skills. Pokud se lékaři a lékařky chtějí stát naprostými špičkami ve svém oboru, pak už jen odborná medicína nestačí. Soft skills a jejich využití v medicínské praxi, mezi zdravotníky i směrem k pacientům, odlišuje ty nejlepší od dobrých.

  _________________________________________________

13. listopadu 2023


Antikoncepce, 4. aktualizované vyydání

Čtvrté vydání mimořádně úspěšné knížky, která podává prakticky použitelný přehled o aktuálním stavu antikoncepce v ČR. Dominantou knihy je hormonální antikoncepce (kombinovaná a čistě gestagenní), nitroděložní tělíska, nitroděložní systémy s levonorgestrelem a emergentní kontracepce, autor rovněž probírá přirozené metody plánování rodiny, metody bariérové, spermicidy či sterilizaci.

  _________________________________________________

30. října 2023


Moderní farmakoterapie v dermatologii, 2. doplněné vydání

Autorský kolektiv složený z uznávaných odborníků se zaměřuje na praktické konkrétní návody k preskripci. Publikace je určena jak pro každodenní použití v praxi, tak pro přípravu ke specializačním zkouškám. Aktuální informace na úrovni roku 2023, včetně biologické a molekulárně cílené léčby.

_________________________________________________

23. října 2023


Jak přežít první službu na JIP

Mimořádně atraktivně zpracovaná příručka určená primárně lékařům v intenzivní medicíně, včetně těch, kteří v oboru teprve začínají. Obsahuje praktické bodové návody pro všechny důležité situace, se kterými se lékař při službě může setkat a na které musí umět zareagovat.

  _________________________________________________

3. října 2023


Praktický slovník medicíny, 12. aktualizované vydání

Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Od roku 1994 se v jedenácti postupně doplňovaných vydáních prodalo již přes 100 000 výtisků této oblíbené publikace. 

  _________________________________________________

26. září 2023


Migréna - Moderní diagnostika a léčba

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, které nemocného omezují ve vykonávání běžných denních aktivit. Zátěž ze symptomů migrény se pochopitelně násobí u pacientů s vysokou frekvencí záchvatů a vede k celkovému snížení kvality života.

  _________________________________________________

21. září 2023


Primární progresivní afázie

Primární progresivní afázie (PPA) vznikají v důsledku selektivního neurodegenerativního postižení predilekčně v řečových oblastech dominantní hemisféry. Patologické procesy vedou k narušení komplexní jazykové sítě v mozku, lokalizované hlavně v mozkové kůře, ale i s významným zapojením subkortikálních struktur. 

Publikace přináší přehled intervenčních postupů, které může aplikovat logoped ve své klinické praxi v rámci péče o pacienty s PPA a jejich rodiny.

  _________________________________________________

18. září 2023


Oftalmologie, 3. aktualizované a doplněné vydání

Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace, která významně ovlivnila současnou českou oftalmologii. Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím vyhledávání a zapamatování potřebných informací. 

  _________________________________________________

22. srpna 2023


Klinická onkologie

Po úspěchu publikací Speciální onkologie (Maxdorf, první vydání 2017, druhé vydání 2020) a Obecná onkologie (Maxdorf, 2019) připravil nyní kolektiv předních expertů z komplexních onkologických center České republiky vedený prof. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., publikaci KLINICKÁ ONKOLOGIE. Jde o knihu zásadního významu pro českou onkologii, která má ambici stát se novým standardem pro základní vzdělávání v oboru – podobně jako se to podařilo dvěma zmíněným knihám. 

  _________________________________________________

19. června 2023

         

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

V pondělí 19. června si pan primář Musil, pan profesor Gallo a pan primář Chrdle převzali další ocenění pro svou publikaci  Infekce v ortopedii. Slavnostní předání Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu se konalo na zámku v Lužanech u Plzně. 

_________________________________________________

16. června 2023


Základy umělé plicní ventilace, 5. rozšířené vydání

Páté vydání Základů umělé plicní ventilace reflektuje rozvoj poznání ve všech oblastech problematiky umělé plicní ventilace a umožňuje čtenáři být „up to date“. Současně si ale kniha zachovává svou hlavní hodnotu – být přehledným a edukačně mimořádně kompaktním referenčním zdrojem.

  _________________________________________________

16. června 2023


Poruchy rovnováhy v dětském věku

Cílem této monografie je podat ucelený náhled na přístup, diagnostiku a léčbu poruchy rovnováhy u dětí. Ačkoliv výskyt poruch rovnováhy v dětském věku není naštěstí tak častý jako u dospělé populace, je nutné o to více jim věnovat pozornost, protože závratě u dětí mohou být i v důsledku vážného onemocnění. 

  _________________________________________________

8. června 2023


Ukrajinsko-český konverzační slovník v obrázcích

Slovník, který pomáhá občanům Ukrajiny v integraci do české společnosti! Obsahuje obrázky, významy, fráze a správné přepisy, je "kouzelnou hůlkou" pro ukrajinské žáky českých základních škol a jejich rodiče a příbuzné, kteří vůbec neovládají český jazyk. 

  _________________________________________________

23. května 2023


Pneumonie, 2. rozšířené a aktualizované vydání

Úspěšná publikace předních českých pneumologů Petra Jakubce a Samuela Genzora vychází nyní v druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání. Základem jejího úspěchu je bezesporu fakt, že je koncipována jako příručka pro každodenní použití jak v ambulantní, tak nemocniční pneumologické praxi. Cílovou skupinou jsou kromě pneumologů také obecně zaměření internisté či intenzivisté.

  _________________________________________________

22. května 2023

   

Chlumského cena ČSOT za rok 2022

Výbor ČSOT udělil naší publikaci Infekce v ortopedii Chlumského cenu za rok 2022. Chlumského cena se uděluje každý rok za nejlepší monografii vydanou v ČR a zaměřenou na ortopedii a traumatologii. Navržené monografie mohou pojednávat o kterékoli oblasti ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.     

_________________________________________________

14. května 2023

Cena ministra zdravotnictví 2023

Pan profesor Vojáček, autor významné učebnice Klinická krdiologie, která vyšla již v pátém aktualizovaném vydání, dnes na 31. Výročním sjezdu České kardiologické slpolečnosti v Brně obdržel od profesora Vlastimila Válka Cenu ministra zdravotnictví.     

_________________________________________________

12. května 2023


Srdeční selhání, 2. aktualizované a doplněné vydání

Diagnostika i léčba srdečního selhání prodělaly v posledních letech rychlý vývoj. Po velkém úspěchu 1. vydání (vyprodáno během necelého roku) připravil náš přední kardiolog a expert v oblasti srdečního selhání, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., druhé vydání této knihy. Kniha je koncipována stejnou měrou pro každodenní praxi i pro přípravu na specializační zkoušky.

  _________________________________________________

12. května 2023


Akutní infarkt myokardu, 2. vydání

Druhé vydání publikace je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi AIM a doporučených postupů pro jeho diagnostiku a léčbu, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AIM.

  _________________________________________________

4. května 2023


Nefrologie kritických stavů

Praktická a přehledná publikace zaměřená na nefrologickou problematiku intenzivní péče. Kniha v příjemném větším kapesním formátu je určena nefrologům (i internistům s širokým záběrem), intenzivistům a anesteziologům.

  _________________________________________________

20. dubna 2023

      

Křest knihy Revmatoidní artritida 

Dnes jsme pokřtili knížku paní doktorky Olejárové a paní docentky Filkové Revmatoidní artritidu - moderně na zcela netradičním místě ve Skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. Kmotry knihy byli děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., ředitel Revmatologického ústavu prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., a předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.    

_________________________________________________

19. dubna 2023


Revmatoidní artritida - moderně

Kniha MUDr. Marty Olejárové, CSc., a doc. MUDr. Márie Filkové, Ph.D., zkušených autorek a specialistek v oboru revmatologie, se vyznačuje moderním konceptem zaměřeným na potřeby komplexní péče o toto onemocnění v běžné klinické praxi.

  _________________________________________________

19. dubna 2023


Inhalační systémy, 3. vydání

Jde o klíčovou publikaci na českém trhu, která přehledně a srozumitelně seznamuje s celým spektrem dostupných inhalačních přípravků s podrobným vysvětlením výhod a nevýhod pro jednotlivé indikace a typy pacientů.

  _________________________________________________

6. dubna 2023


Čtení jako hra, 2. díl

Ve druhém díle „Čtení jako hra“ pracovní listy navazují na reedukaci čtení a mluvnice prvního dílu. Pracovní listy jsou metodicky stručné a přehledné pro rodiče i děti. Prohlubují zrakové a sluchové vnímání, zrakovou a sluchovou paměť, pravolevou orientaci, řeč, čtení s porozuměním a práci s mluvnickými pravidly.

  _________________________________________________

30. března 2023


Dětská urologie

Na vydání současné monografie spolupracovali významní dětští urologové a odborníci řady medicínských oborů z České republiky i ze zahraničí.  Díky moderním diagnostickým metodám, zejména ultrazvuku, je možné odhalit mnohé vrozené vady ledvin, močových cest a genitálu již v prenatálním období, sledovat vývoj těchto patologií po narození a včas doporučit léčebný postup.

  _________________________________________________

7. března 2023


Manuál oční mikrochirurgie v obrazech

Kniha se svou unikátností může zařadit mezi žádané tituly jak pro začínající oftalmology, tak i zkušené oční chirurgy. Jde současně o velmi cennou pomůcku v rámci přípravy na specializační zkoušky v očním lékařství. 

  _________________________________________________

7. března 2023

      

Setkání Nadace T-SOFT ETERNITY 

Tradiční setkání partnerů a přátel Nadace T- SOFT v Domově sv. Karla Boromejského a opět velmi příjemně strávené chvíle.    

_________________________________________________

22. února 2023


Maligní melanom - Diagnostika a léčba

Kniha vychází z aktuálního doporučeného postupu (aktualizace k začátku roku 2023) a obsahuje precizní doporučení pro diagnostiku a léčbu této malignity. Je určena především onkologům a dermatologům, užitečná bude rovněž pro všechny lékařské profese, které se mohou podílet na diagnostice a léčbě melanomu.

  _________________________________________________

2. ledna 2023


PF 2023

_________________________________________________

16. prosince 2022


Akutní stavy ve vnitřním lékařství, 2. vydání

Snahou autorů bylo vytvořit příručku, jakou by si sami byli přáli mít k dispozici v době, kdy nastoupili do zaměstnání. Spoluautorem nebo recenzentem každé kapitoly je odborník specializující se na danou problematiku. 

  _________________________________________________

8. prosince 2022


Klinická kardiologie, 5. vydání

Vzhledem k tomu, že 4. vydání Klinické kardiologie bylo rychle rozebráno, připravil autorský kolektiv vedený Janem Vojáčkem a Jiřím Kettnerem další, tentokrát již 5. vydání, přepracované a aktualizované do roku 2022. Jsou zahrnuty novinky, vycházející především z aktuálních doporučení Evropské i České kardiologické společnosti, a proto kniha nejenže na jedné straně podává ucelený přehled kardiologické problematiky, ale zároveň drží krok s dynamikou oboru.

_________________________________________________
 

22. listopadu 2022


Gynekologie, 2. aktualizované vydání

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné moderní učebnice gynekologie určené pro pregraduální, ale zejména pro postgraduální výuku a další studium gynekologů v každodenní praxi.

  _________________________________________________

29. listopadu 2022

   

Mezinárodní ocenění od Německé společnosti pro úrazovou chirurgii 

U příležitosti 100. výročí založení Německé společnosti byla oceněna monografie Scapular Fractures a pan profesor Bartoníček Stromeyer-Probstovou medailí. Ta je každoročně udělována autorům vynikající publikace z oboru traumatologie, publikované v německém, anglickém nebo francouzském jazyce.      

_________________________________________________

9. listopadu 2022


Mamutov - CD

Nové CD namluvené Janem Vlasákem o profesorovi Hejhulovi, se kterým jsme se seznámili už v knížce Hejkalov. Zjišťuje, že to tehdy v dávnověku bylo úplně jinak, než si celý svůj život myslel, a navíc odhaluje nejtajemnější tajemství hejkalů. Nakonec se šťastně vrací domů. Alespoň si to v první chvíli myslí….

  _________________________________________________

8. listopadu 2022


Dopravní nehody a jejich oběti

V této knize se zabýváme osudy lidí, jejichž blízcí zahynuli v důsledku dopravní nehody. Jsou to osudy, které, podobně jako vážná nemoc, zasahují zásadním a nevratným způsobem do života obětí, pachatelů i jejich rodin.

  _________________________________________________

3. listopadu 2022


Cena ČGPS za nejlepší publikaci

Třetí vydání Preventivní medicíny se od dnešního dne může pochlubit cenou ČGPS za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví v kategorii monografie za roky 2020 - 2021. 

_________________________________________________

30. září 2022


Cena Výboru ČOS ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci za rok 2021

Po Chodounského ceně se Radiační onkologie pana profesora Šlampy a jeho autorského kolektivu umístila na prvním místě i v Ceně ČOS ČLS JEP a stala se nejlépe napsanou onkologickou knihou za rok 2021. 

_________________________________________________

20. září 2022

     

Předávání Cen předsednictva ČLS JEP

Pan profesor Aleš Linhart (přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha a současný předseda České kardiologické společnosti) dnes převzal ocenění za 1. místo v soutěži o Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2021. Oceněna byla jeho kniha Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění (Aleš Linhart a kol., Maxodrf 2021), knihu představil prezident ČLS JEP, prof. Štěpán Svačina. Ve své slavnostní řeči vyzdvihl kromě mimořádné edukační hodnoty knihy také důslednou editační práci hlavního autora, díky níž má kniha naprosto jednotný ráz, přestože se na jejím vzniku podílelo několik desítek spoluautorů. Prof. Svačina zdůraznil také vysokou grafickou úroveň knihy a velký počet didaktických ilustrací, které vznikly v grafickém studiu Maxdorf.

  _________________________________________________

20. září 2022


COVID-19: DIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE

Kniha shrnuje aktuální informace o infekčním onemocnění covid-19 (coronavirus disease 2019), které je vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Vedle diagnostiky a léčby se věnuje také prevenci covidu-19 včetně očkování. Publikace je orientovaná prakticky a zahrnuje kromě přehledových kapitol také manuály v úvodu a odborná stanoviska v závěru. 

  _________________________________________________

13. září 2022


Kardiovaskulární a hrudní chirurgie

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie je prvním knižním titulem v české lékařské literatuře, který podává ucelený přehled o velmi blízkých oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie a hrudní chirurgie. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů a celkem 46 kapitol, z nichž každá se zabývá důležitou oblastí výše uvedených chirurgických oborů. Kniha poskytuje přehled základní anatomie potřebné k pochopení těchto specializací a poté nabízí přehled chirurgických zákroků, které se běžně provádějí.

  _________________________________________________

2. září 2022


Revmatologie v klinických scénářích, 2. přepracované a doplněné vydání

Cílem této knihy je představit způsob uvažování revmatologa nad pacientem, který přichází s kombinací symptomů a objektivních nálezů svědčících pro možnou přítomnost zánětlivého revmatického onemocnění. Na typických scénářích z klinické praxe se pokusíme provést čtenáře cestou od syndromu ke specifické diagnóze a tam kde je to relevantní i základní rozvahou o strategii a cílech léčby. 

  _________________________________________________

25. srpna 2022


Věkem podmíněná degenerace makuly

Kniha je bez nadsázky špičkovým studijním materiálem pro každého, kdo se diagnostikou a terapií této choroby vážně zabývá, a neměla by chybět v knihovničce žádného oftalmologa.

  _________________________________________________

25. srpna 2022


Etické problémy v onkologii, 3. přepracované a doplněné vydání

Kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým doporučením, právům pacientů, vztahu a komunikaci mezi lékařem a pacientem, etickým problémům souvisejícím s umíráním a smrtí, včetně přání zemřít, paliativní sedace a eutanázie.

  _________________________________________________

23. srpna 2022


Enterální a parenterální výživa, 4. přepracované a doplněné vydání

Knížka kolektivu klinických farmaceutů je vynikající praktickou příručkou pro lékaře velkého spektra odborností – je dostatečně podrobná, ale přitom velmi stručná a má šanci dát lékaři jistotu při preskripci.

  _________________________________________________

23. srpna 2022


Scapular fractures

The first monograph on scapular fractures in the international literature. The book explains in detail the general principles of diagnosis and therapy of scaphoid fractures accompanied by a detailed analysis of 519 scapular fractures in adults, including 150 operated cases, 39 fractures in children and adolescents. 

_________________________________________________

19. srpna 2022


Bolesti hlavy v kazuistikách

Kniha je rozdělena do tří oddílů, z nichž první představuje různé typy migrény, druhý je věnován sekundárním bolestem hlavy a třetí bolestem v obličeji. Každá kapitola má dvě části – první tvoří vlastní kazuistika, druhá má charakter učebnicového textu seznamujícího lékaře s klasifikací, diagnostikou i možnostmi moderní léčby.

  _________________________________________________

20. července 2022


Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru

Kniha jednoho z předních českých ortopedů je koncipována jako operační atlas poskytující dokonale ilustrované návody pro každodenní použití. Jde o mimořádnou publikaci v naší ortopedické a traumatologické literatuře, vycházející z bohatých zkušeností s použitím této techniky. MUDr. Martin Kloub, Ph.D., působí jako primář oddělení úrazové a plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice.

_________________________________________________

11. července 2022


Infekce v ortopedii

Kolektiv předních českých specialistů na problematiku infekcí pohybového aparátu, v jehož čele stojí prim. MUDr. David Musil, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. a prim. MUDr. Aleš Chrdle, připravil fundovanou a přehlednou monografii, jejímž cílem je stát se denním průvodcem v prevenci, diagnostice a léčbě infekčních onemocnění pohybového aparátu v široké klinické praxi.

_________________________________________________

21. června 2022

      

Kuffnerova cena za publikaci vydanou v roce 2021

Za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou v roce 2021 rada Kuffnerovy ceny pověřená výborem Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělila Kuffnerovu cenu knižní publikaci Psychofarmaka v kazuistikách. 

_________________________________________________ 

16. června 2022


Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2021

Nejenže patří mezi naše nejvíce prodávané knihy, ale i získává ocenění od odborných společností. V nominaci na Chodounského cenu se podařilo autorskému kolektivu pana profesora Šlampy získat 1. místo. 

_________________________________________________
 

13. června 2022

     

Křest Radiační onkologie před Centrem fotonové terapie

Radiační onkologie se křtila za zvuků cimbálové muziky a zcela netradičně měla celý kolektiv kmotrů :) Slova se ujala paní fotografka doc. Mgr. Irena Armutidisová a sklenkou ji následovala manželka pana profesora Šlampy, profesor Doležel, profesor Kala a pan doktor Hugo.

_________________________________________________

10. června 2022

      

Křest Vitreoretinální chirurgie na XXI. Live a Video Surgery 2022 

Role kmotra se v úvodu sympozia na Chirurgické klinice Ústřední vojenské nemocnice ujal pan profesor Karel a šampaňským nešetřil :).

_________________________________________________

9. června 2022


„Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy

Tzv. triple negativní karcinomy prsu (TNBC) představují morfologicky a geneticky heterogenní skupinu karcinomů mléčné žlázy, lišící se od ostatních podtypů vysokou mírou genové nestability. 

  _________________________________________________ 

2. června 2022


Vybrané doporučené postupy v nefrologii

Prakticky koncipovaný přehled vybraných nejdůležitějších doporučení v nefrologické praxi. Jednotlivé kapitoly vycházejí z aktuálně platných mezinárodních doporučení. Kniha obsahuje jak specificky nefrologická témata, tak témata společná s kardiologií (hypertenze) či diabetologií. 

  _________________________________________________ 

25. května 2022


Předoperační vyšetření dospělých, 4. přepracované a doplněné vydání

Přichází čtvrté, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky (nevelké rozsahem, ale podstatné a hutné svým obsahem) shrnující na jednom místě všechny aspekty předoperačního vyšetření takovým způsobem, aby v textu bylo možno rychle najít podklady pro posouzení konkrétního pacienta

  _________________________________________________

25. května 2022


Antikoagulační terapie

Knížka kolektivu klinických farmaceutů je vynikající praktickou příručkou pro lékaře velkého spektra odborností – je dostatečně podrobná, ale přitom velmi stručná a má šanci dát lékaři jistotu při preskripci.

  _________________________________________________

20. května 2022


Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii

Publikace představuje základní NIBS metody, které již našly klinické využití v psychiatrické léčbě, konkrétně repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem a transkraniální stimulaci střídavým proudem.

  _________________________________________________

18. května 2022

     

Chlumského cena České společnosti pro ortopedii a traumatologii za nejlepší knihu roku 

Na slavnostním zahájení jubilejního XXV. Národního kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii v Karolinu byla předána Chlumského cena České společnosti pro ortopedii a traumatologii za nejlepší knihu roku „Zlomeniny lopatky“.

_________________________________________________

11. května 2022


Léčba bolesti, 4. přepracované a doplněné vydání

Monografie našich předních specialistů v oboru algeziologie si klade za cíl poskytnout čtenáři přehledné a aktuální informace o problematice především chronické bolesti včetně jejích dopadů na pacienta (fyzických, psychických a sociálních) a zároveň (vzhledem ke vzrůstajícímu počtu pacientů trpících chronickou bolestí) i dopadů na ekonomiku.

  _________________________________________________

11. května 2022


Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým, 3. přepracované a doplněné vydání

Již 3. přepracované a doplněné vydání této monografie je důkazem toho, že si našla své pevné místo v knihovnách i na operačních sálech. Autoři, kolektiv předních specialistů z KARIM 2. LF UK a FN Motol, i nyní reagovali na poptávku lékařů po knize tohoto typu. Obsahuje stručně a prakticky zaměřené doporučené postupy v podávání anestezie dětem a dospělým pacientům v celé šíři chirurgických oborů, včetně doporučených postupů ČSARIM a ČKS, které jsou velmi užitečné v konkrétních klinických situacích, především u komplikovanějších pacientů.

  _________________________________________________

28. dubna 2022

    

Křest Diferenciální diagnostiky v dermatologii na 2. sympoziu kazuistik z dermatologie 

Odborným garantem sympozia v Pavilonu Grébovka byl doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D. a kmotrem publikace se stal MUDr. Martin Tichý, Ph.D. z Olomouce. Představit knížku přišel její autor doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc. v doprovodu dvou spoluutorek prof. MUDr. Petry Cetkovské, Ph.D. a prof. MUDr. Jany Třešňák Hercogové, CSc., MHA, IFAAD.

_________________________________________________

20. dubna 2022


Kardiologie v průběhu staletí

Kardiologie patří k stěžejním oborům moderní medicíny, její historie však sahá hluboko do minulosti. Kniha je rozdělena do dvou oddílů – první je průvodcem dějinami vybraných základních oblastí kardiologie, zatímco druhý, biografický oddíl obsahuje medailonky téměř 400 osobností kardiologie. Ve všech kapitolách je uveden velký počet lékařů, učenců i s odkazy na délku jejich života s detaily jejich činnosti až udivujícími. Kniha je určena jak kardiologům, tak všem, kdo se zajímají o dějiny medicíny.

  _________________________________________________ 

6. dubna 2022


Anální spinocelulární karcinom

Kniha Anální spinocelulární karcinom se věnuje problematice onkologického onemocnění z pohledu etiopatogeneze, diagnostiky, prognostických faktorů a terapie dle individuálního rozsahu onemocnění. Cílem knihy je podat ucelený pohled a usnadnit rozhodování kolegů v jednotlivých fázích diagnostického a léčebného procesu. 

  _________________________________________________

25. března 2022


Vitreoretinální chirurgie

Kniha si klade za cíl seznámit začínající oftalmology se základními principy chirurgické léčby sítnice a sklivce. Obecná část knihy popisuje diagnostiku nutnou v indikačním procesu a obecnou filozofii chirurgického přístupu k řešení sítnicové patologie. Speciální část popisuje specifika chirurgického řešení u vybraných patologií.

  _________________________________________________

10. března 2022


Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů, 3. vydání

Oproti předchozím vydáním je obohacena část věnovaná chirurgické intervenci včetně ve světovém písemnictví málo frekventované problematiky stomií u idiopatických střevních zánětů. Nová celosvětová epidemiologická situace, které zasáhla stejně do medicíny jako ekonomiky a sociální struktury naší společnosti, se stala inspirací pro rozšíření kapitol věnovaných specifickým situacím.

  _________________________________________________

15. února 2022

      

Čestné uznání rektora autorům odborných knih za rok 2021 - lékařské a zdravotní vědy

Velmi nás těší, že naše tři knížky obdržely čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Pan docent Rohoň za publikaci Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách, paní docentka Klásková za Dětskou kardiologii do kapsy a za Dětskou gastroenterologii pro praxi paní doktorka Karásková. Všem autorům moc gratulujeme!!

_________________________________________________

15. února 2022


Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví, 2. vydání

Autorům publikace Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví se podařilo vytvořit mimořádně svěží text, jehož těžištěm jsou především heslovité body, jen minimum textu je formulováno ve větách. Text se příjemně a rychle čte a dobře se pamatuje.
Kniha o rozsahu přes 800 stran většího kapesního formátu je určena především pro přípravu na specializační zkoušky, současně je však vynikající pomůckou pro každodenní GYN-POR praxi.

  _________________________________________________

11. února 2022


Chylothorax

Kniha, jejímž hlavním autorem je MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D., je první publikací věnující se tomuto tématu. Je určena především pneumologům a hrudním chirurgům, užitečná však bude i pro lékaře dalších oborů, kteří se s chylothoraxem ve své praxi setkávají.

  _________________________________________________

7. února 2022


Optická koherenční tomografie, 3. přepracované a doplněné vydání

V pořadí třetí přepracované a doplněné vydání této publikace přichází na trh s nevelkým odstupem od prvních dvou vydání, která jsou dnes nedostupná. Text knihy prošel revizí, kniha obsahuje novou kapitolu o peroperačním použití OCT technologie a nově jsme každou z kapitol opět doplnili novými kazuistikami. 

  _________________________________________________

3. února 2022


EKG v akutní kardiologii, 2. rozšířené vydání

Dotisk oblíbené publikace s originální koncepcí, která na rozdíl od většiny „klasických“ učebnic neuvádí pouze výčet typických obrazů, ale pečlivě vysvětluje, jakým postupem dojdeme ke správné diagnóze.   

  _________________________________________________

21. ledna 2022


Recenze na knihu "Jan Martínek, Pavel Trunečka a kol.: Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech"

V aktuálním čísle časopisu Gastroenterologie a hepatologie vyšla recenze na knihu "Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech" (Jan Martínek, Pavel Trunečka, a kol., Maxdorf Jessenius 2021). Autorem recenze je významný český gastroenterolog MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., z II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové. "Kniha je unikátní svou strukturou: základem každé kapitoly je algoritmus (případně více algoritmů) v podobě vývojového diagramu jako grafického znázornění jednotlivých kroků dia­gnostiky nebo terapie choroby ... Základní vlastností tohoto přístupu je přímočaré, přehledné, výstižné, a tím rychlé sdělení informace. Navíc algoritmický přístup kultivuje způsob uvažování nad pacientem a jeho problémem ... V této knize jsou vývojové diagramy doplněny doprovodným textem (v některých případech s tabulkami), který je dobře srozumitelný a zabrání nežádoucímu zjednodušení problému ve schématu. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány pečlivě, preciznost však není na úkor přehlednosti a rozumného celkového rozsahu. Hlavní autoři jsou známí svým odborným přístupem reflektujícím přísně medicínu založenou na důkazech a v tomto směru je kniha věrohodná. Garantem odborné úrovně je úctyhodný kolektiv recenzentů, který tvoří jedenáct předních odborníků včetně zahraničních ... Mohu knihu posoudit jak z pohledu lékaře pracujícího v terciárním centru, tak lékaře malé okresní nemocnice – a v obou situacích ji uvítám." Celou recenzi si můžete přečíst zde. 

______________________________________________

17. ledna 2022


HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách, 3. vydání

HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku IPP. Praktický význam tohoto vyšetření se značně zvýšil s ohledem na nové možnosti farmakoterapie, která začíná podstatným způsobem měnit osud těchto těžce nemocných pacientů. Publikace obsahuje také prakticky orientované modelové kazuistiky s diferenciální diagnostikou.  

  _________________________________________________

14. ledna 2022

Tlustá kniha o tenké kosti

"Víte, co mají společného Lucy, Ötzi, Jan Lucemburský, Karel IV. nebo Jan Nepomucký? Všichni se potýkali s poraněním lopatky. A víte, co mají společného Jan Bartoníček, Michal Tuček a Ondřej Naňka? Přinejmenším to, že jako první ve světě komplexně zpracovali problematiku zlomenin lopatky u dětí a dospělých – od historických souvislostí přes anatomii, mechanismy poranění, klinické vyšetření, radiodiagnostiku až po principy léčby, operační přístupy nebo obrazový atlas. V nakladatelství Maxdorf tak mohla letos v září vyjít mimořádná publikace, která čítá 650 stran a váží 2 950 gramů." Tak začíná zajímavý rozhovor s autory významné publikace Zlomeniny lopatky v časopise Medical Tribune.

______________________________________________

12. ledna 2022

    

Úspěch knihy Spinální neurologie prof. MUDr. Ivany Štětkářové

Kniha prof. Ivany Štětkářové a kol. (3. LF UK) "Spinální neurologie" (Maxdorf 2019) se umístila na 7. místě v Soutěži vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy za rok 2021, a to jako nejlepší kniha v oblasti klinické medicíny. Oceněno bylo celkem 21 knižních titulů, v naprosté většině z humanitních oborů. Výjimkou je kromě Spinální neurologie také  „HRCT in Interstitial Lung Disease: Instructive Case Studies“ (Springer 2019) doc. Evy Kočové z LF v Hradci Králové – jde o anglické vydání knihy „HRCT u intersticiálních plicních procesů“ (Maxdorf 2019), které obsadilo 13. místo mezi oceněnými knihami. Na pomezí mezi humanitními obory a medicínou stojí kniha „Informovaný konsenzus: poučená dohoda“ (Grada 2019), jejímž autorem je doc. Jan Payne z 1. LF UK.

_________________________________________________

4. ledna 2022


Radiační onkologie

Autorský kolektiv, v jehož čele stojí prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., přední expert oboru v České republice, připravil rozsáhlou a vysoce aktuální publikaci, která poskytne lékařům-onkologům základní vodítka pro každodenní praxi a rovněž bude sloužit pro přípravu na specializační zkoušky. 

  _________________________________________________
 

21. prosince 2021


Lavina bytí

Lavina bytí je již čtvrtou básnickou sbírkou Ivany Štětkářové – navazuje na předchozí úspěšná díla Fragmenty života a neživota (2015), Čáry draka (2016) a Bez šatů lehčí (2018). Nedílnou součástí všech těchto básnických sbírek jsou autorčiny obrazy, které společně vnímáme jako intenzivní prolínání výtvarného vyjádření básně s básnickým pojetím obrazu.

  _________________________________________________

15. prosince 2021


Karcinom jícnu

Kolektiv autorů, v jehož čele stojí doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D., připravil knižní publikaci věnovanou problematice jícnových malignit v celé šíři – od anatomie, epidemiologie a diagnostických metod až k léčebným postupům, a to jak konzervativních, tak operačních.

  _________________________________________________

15. prosince 2021


Moderní postupy v gynekologii a porodnictví, 3. přepracované a doplněné vydání

Publikace se snaží obsáhnout většinu medicínských témat, s kterými se gynekolog může setkat ve své každodenní praxi nebo nemocniční gynekolog v akutní ambulanci, těhotenské poradně či na porodním sále. Měla by sloužit pro rychlou orientaci v dané problematice co se týká příznaků, diferenciální diagnostiky a konkrétní léčby.

  _________________________________________________

10. prosince 2021


Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

Kniha nabízí ucelený přehled vyšetřovacích postupů u nemocných s chorobami srdce a cév tak, aby si lékař nejen připomněl základy propedeutiky, ale aby i pochopil indikace, výsledky a úskalí jednotlivých metod, které pravidelně indikuje a používá. Text je bohatě doplněn ilustracemi a obrazovou dokumentací. I po pouhém prolistování knihy by tak i zcela nezkušený lékař či studující medicíny měl mít dobrý přehled o tom, co vše diagnostický proces kardiovaskulárních chorob může představovat. 

  _________________________________________________

10. prosince 2021


Praktická pneumologie, 2. aktualizované a doplněné vydání

Tento vynikající kompaktní a přitom velmi obsažný průvodce moderní respirační medicínou pro přípravu na zkoušky i pro každodenní praxi získal velmi příznivé hodnocení napříč pneumologickou komunitou v ČR i SR.

  _________________________________________________

26. listopadu 2021


Moderní farmakoterapie v neurologii, 3. rozšířené vydání

První dvě vydání této knihy byla vždy brzy vyprodána a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnila terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si opět vyžádaly přípravu dalšího, již třetího vydání.

_________________________________________________

9. listopadu 2021


Nemoci končetinových cév, 2. přepracované a doplněné vydání

Druhé revidované vydání monografie našich špičkových odborníků podává přehled současného stavu poznatků týkajících se anatomie a patofyziologie končetinových cév, diagnostických a terapeutických přístupů, ale i příčin a následků jednotlivých klinických stavů, postihujících tepennou, žilní nebo lymfatickou část cirkulace na dolních a horních končetinách. 

_________________________________________________

 

3. listopadu 2021


Imunopatologické stavy v kazuistikách

Druhé vydání knihy připravené kolektivem autorů v čele s MUDr. Zuzanou Humlovou, Ph.D., jednou z vůdčích osobností současné české imunologie. Kniha na konkrétních příkladech z praxe čtenáře provádí celým spektrem onemocnění od primárních imunodeficiencí přes vaskulitidy, autoinflamatorní onemocnění, lékové a potravinové alergie, autoimunitní polyglandulární syndromy, antifosfolipidový syndrom až např. k neurologickým autoimunitám.

  _________________________________________________

3. listopadu 2021


Essential Pulmonology

Anglické vydání úspěšné učebnice pneumologie. Autorský kolektiv v čele s předním českým pneumologem prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc., se rozhodl vydat knížku také v angličtině, zejména vzhledem k rostoucímu počtu anglicky mluvících studentů na českých lékařských fakultách.

  _________________________________________________

2. listopadu 2021

    

Slavnostního křtu publikace Kazuistiky z dermatologie

v příjemném prostředí Kavárny Pavilon Grébovka se ujal pan docent Salavec. 

_________________________________________________

20. října 2021


Diferenciální diagnostika v dermatologii

„Diferenciální diagnostika v dermatologii“ byla napsána s cílem umožnit lékařům v ordinacích rychlou orientaci v diagnostickém rozhodovacím procesu. Správné určení diagnózy je v jakémkoliv oboru humánní medicíny nanejvýše žádoucí pro zahájení cílené a včasné terapie, která může významných způsobem ovlivnit kvalitu života postižených.

  _________________________________________________

6. října 2021


Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace roku 2020

Je nám velkou ctí, že naše publikace získala první místo v kategorii nejlepších monografií roku 2020.

  _________________________________________________

30. září 2021


Ultrazvuk v otorinolaryngologii

Kniha by měla sloužit jako základní edukační text jak pro přípravu na specializační vzdělávání v relevantních oborech (otorinolaryngologie, maxilofaciální chirurgie, endokrinologie aj.), tak pro běžnou klinickou praxi. Právě s cílem praktického využití je teorie omezena na nezbytné minimum umožňující pochopení principů využití ultrazvuku v diagnostice chorobných stavů. 

  _________________________________________________

26. září 2021


Oftalmologie, 2. vydání

Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím vyhledávání a zapamatování potřebných informací. 

  _________________________________________________

21. září 2021


    

Slavnostní křest publikace Zlomeniny lopatky

Dnes se konal v Anatomickém ústavu slavnostní křest Zlomeniny lopatky od pana profesora Bartoníčka.

  _________________________________________________

20. září 2021


Preventivní medicína, 3. vydání

Kniha je praktickým kompendiem shrnujícím vše, co by měl lékař vědět o dostupných preventivních opatřeních v oblasti diagnostiky, rad týkajících se životního stylu a diety (tyto rady jsou lékaři povinni nemocným dávat, i když vědí o jejich malé efektivitě) a veškeré farmakoterapii aplikované s cílem zabránit vážným a nevratným poškozením.

  _________________________________________________

16. září 2021


Klinická pankreatologie, 2. vydání

Po pěti letech předkládáme čtenářům druhé aktualizované vydání monografie shrnující v ucelené a přehledné formě současné znalosti z oboru pankreatologie. Členění monografie zůstává v základech stejné, jednotlivé kapitoly však reflektují posun oboru za dobu pěti let od prvního vydání. 

  _________________________________________________

15. září 2021


Syndrom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Ambicí této monografie je předložit lékařům řady specializací aktuální komplexní přehled celé problematiky související s touto vrozenou anomálií.

  _________________________________________________

14. září 2021


Kazuistiky z dermatologie

Kniha zahrnuje kazuistiky ze spektra celého oboru – od moderní biologické terapie u zánětlivých kožních onemocnění až po onkologické diagnózy a jejich léčbu, kazuistiky se vzácnými diagnózami ale i „běžnější“ diagnózy se zajímavým průběhem.

  _________________________________________________

10. září 2021


Protonová radioterapie

Unikátní publikace v české odborné literatuře podává soubornou informaci o tom, co protonová radioterapie poskytuje, jaké má výhody a úskalí, jak lze v současné době využívat a jaké jsou pro její využití teoretické a praktické podklady.

  _________________________________________________

10. září 2021


Léčba pooperační bolesti, 4. aktualizované vydání

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání úspěšné monnografie podává základní přehled problematiky pro všechny zdravotníky, kteří přicházejí do kontaktu s pacientem v perioperačním období. 

  _________________________________________________

 

31. srpna 2021


Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Autorský kolektiv vedený předními českými experty prof. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., AGAF, a MUDr. Pavlem Trunečkou, CSc., (IKEM) připravil k vydání knihu, která je svou strukturou poměrně ojedinělá. Nabízí spektrum více něž 90 diagnóz, se kterými se lékaři mohou běžně setkat v nemocniční i ambulantní praxi. 

  _________________________________________________

9. srpna 2021 

 

Dětská kardiologie do kapsy, 2. přepracované a doplněné vydání  

Knížka byla napsána kolektivem předních dětských kardiologů a jejím cílem je poskytnout v přehledné podobě nejdůležitější informace o onemocnění srdce u dětí. 

_________________________________________________

10. července 2021 

 

Ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně  

Publikace je mimořádně praktická, je nepostadatelným zdrojem cenných a přehledně utříděných informací pro anesteziology a intenzivisty, ale i pro radiology, kardiology a další odbornosti. Kniha je vhodná také pro přípravu na specializační zkoušky.

_________________________________________________ 

25. června 2021 

 

Žíly, žilky a varixy  

Knižní publikace určená široké veřejnosti nenáročným a srozumitelným způsobem přibližuje vznik žilního onemocnění, vysvětluje rozdíl jednotlivých forem a popisuje možnosti prevence a léčby.  

_________________________________________________

14. června 2021 

 

Psychofarmaka v kazuistikách  

Autorky této praktické monografie předkládají pečlivě vybrané reálné situace z běžné praxe, a to s modelovým řešením, které je jak vyzkoušené, tak podložené medicínou založenou na důkazech. Specifickou problematikou jsou na jedné straně polymorbidní nemocní a senioři, na druhé straně těhotné či kojící ženy. 

_________________________________________________

1. června 2021 

 

Zlomeniny lopatky 

První monografie věnovaná zlomeninám lopatky v domácí i světové literatuře. Kniha vysvětluje obecné principy diagnostiky a terapie zlomenin lopatky doprovázené podrobným rozborem 519 zlomenin lopatky u dospělých. 

_________________________________________________

20. května 2021 

 

Dětská endokrinologie do kapsy  

Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhlaení často závažných endokrinních chorob.

_________________________________________________

4. června - 9. června 2021 

 

Nový e-shop  

Máme nový e-shop, a tak pro Vás máme na oslavu 50% slevu na všechny naše knížky. Nemusíte zadávat žádný kód, sleva se Vám automaticky načte po přidání do košíku.   

_________________________________________________

12. května 2021 

 

Není vrah jako vrah   

Příběhy, které jsou volně převyprávěny na základě vzpomínek PhDr. Stanislava Hájka, forenzního psychologa, vycházejí z jeho osobní zkušenosti a jsou doplněny jeho odborným komentářem a výkladem. Knížka, která nese název „Není vrah jako vrah“, se tak stává materiálem, který muže být užitečný pro odborníky, ale i čtením pro laickou veřejnost, čtením, ze kterého jde místy mráz po zádech. 

_________________________________________________

6. května 2021 

 

Neurokardiologie    

Mimořádná publikace připravená kolektivem špičkových kardiologů a neurologů v čele s prof. MUDr. Petrem Widimským, DrSc., a prof. MUDr. Ivanou Štětkářovou, Ph.D., pojednává o nemocech s klíčovým medicínským i společensko-ekonomickým dopadem.  

_________________________________________________

28. dubna 2021 

 

Infekce HIV    

Přední čeští odborníci vám po delší době přinášejí publikaci na téma HIV, neboť péče o HIV-pozitivní pacienty se dnes netýká jen specializovaných pracovišť, ale čím dál tím více proniká do všech zdravotnických a sociálních zařízení. Autoři si nekladou za cíl podat detailní přehled dané problematiky, jde především o to srozumitelným způsobem poskytnout základní informace široké odborné veřejnosti. 

_________________________________________________

22. dubna 2021 

 

Myastenie - obávaná diagnóza?   

Kniha je určena pacientům, u nichž byla zjištěna myasthenia gravis, a rovněž jejich blízkým. Nyní vychází druhé, doplněné a rozšířené vydání této knihy, které reaguje na medicínský pokrok v této oblasti. Od doby prvního vydání došlo k některým změnám v přístupu k této nemoci, zejména ve vztahu k léčbě, anesteziologickým postupům a režimovým opatřením. 

_________________________________________________

20. dubna 2021 

 

Transkatétrová implementace chlopní v instruktivních kazuistikách    

Transkatétrová implantace chlopní (TVI) je minimálně invazivní výkon umožňující náhradu poškozené srdeční chlopně – aortální nebo mitrální. Preferuje se zejména u pacientů s vysokým rizikem komplikací chirurgického výkonu na otevřeném srdci. Kniha obsahuje velký počet pečlivě vybraných kazuistik se stručným schématem diagnostického postupu, diferenciální diagnostikou a technikou operace. 

_________________________________________________

 

7. dubna 2021 

 

Orientační vyšetření páteře    

Publikace je rozvržena do dvou částí, první se věnuje podrobné anamnéze ze všech aspektů, druhá se zabývá stručným vyšetřením funkce páteře. I když se jedná jen o základní vyšetřovací postupy, poskytne nám dostatek informací. Na jejich základě pak můžeme zvolit další postup, abychom v krátké době, a to i na úrovni obvodních lékařů, rozhodli o o dalších podrobných krocích.

_________________________________________________

 

15. března 2021 

 

Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách    

Kniha kolektivu erudovaných autorů v čele s doc. MUDr. Peterem Rohoněm, Ph.D., je učebnicí hematologie a hematoonkologie v instruktivních kazuistikách. Autoři na konkrétních případech názorně ukazují, že nové léčebné možnosti, jsou-li správně aplikovány, dnes mohou zachránit řadu nemocných.

_________________________________________________

9. března 2021 

 

Sarkomy měkkých tkání    

Prognóza řady sarkomů je mnohem lepší, než je mezi lékaři běžně tradováno, úspěch léčby však vyžaduje dokonalou znalost léčebných postupů každého jednoho typu sarkomu. Řada pacientů vyžaduje multioborovou spolupráci různých chirurgických i nechirurgických oborů k zajištění optimální diagnostiky a terapie.

_________________________________________________

 

3. března 2021 

 

Ve Freudových stopách    

Publikace přináší psychoanalytický a psychoterapeutický pohled na běžné životní události. Autorka teoreticky vychází především z klasické Freudovy pudové teorie. Snaží se ilustrovat základní stavební kameny psychoanalýzy (jako například Oidipův komplex) pomocí jednoduchých a všem srozumitelných metafor. 

_________________________________________________

22. února 2021 

 

Šestinedělí  

Jeden z našich nejzkušenějších porodníků – doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. – připravil knižní publikaci, která bude vynikajícím průvodcem medicínskou problematikou především pro gynekology, ale i pro lékaře dalších profesí. Kniha je informačně bohatá, ale současně velmi přehledná.

_________________________________________________

19. února 2021 

 

Putování labyrintem světa   

Předlohou knihy byla dvě díla Jana Amose Komenského. Labyrint světa a ráj srdce je dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším a nejznámějším filozofickým pracím. Druhou předlohou bylo dílo Regulae vitae.

_________________________________________________

 

12. února 2021 

 

Dětská alergologie, 2. přepracované a doplněné vydání  

Autoři této reedice předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, prevenci i prognózu imunopatologických stavů vzniklých na alergickém podkladě. Monografie je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální.

_________________________________________________

9. února 2021 

 

Neinvazivní a invazivní monitorace na jednotce intenzivní péče  

Unikátní kniha kolektivu špičkových českých kardiologů a intenzivistů pod vedením prof. MUDr. Petra Ošťádala, Ph.D., (Nemocnice Na Homolce) dává lékařům do ruky přehled současných možností hemodynamické monitorace a praktické návody pro každodenní intenzivistickou praxi.

_________________________________________________

2. února 2021 

 

Dětská gastroentererologie pro praxi  

Stručná, avšak dostatečně podrobná učebnice pokrývající všechna důležitá témata oboru pediatrické gastroenterologie a hepatologie, včetně základů enterální a parenterální výživy.

_________________________________________________

20. ledna 2021

Spondyloartritidy

Kniha detailně a komplexně popisuje skupinu spondyloartritid, a to jak z pohledu příbuznosti těchto onemocnění, tak jejich fenotypické pestrosti. Problematika zahrnuje ankylozující spondylitidu, non radiografickou axiální spondyloartritidu, psoriatickou artritidu, reaktivní artritidu a artritidy asociované s chronickými střevními záněty.

_________________________________________________

15. ledna 2021 

 

Opioidy, 2. přepracované a doplněné vydání 

Druhé vydání úspěšné knihy věnované nejsilnějším používaným analgetikům, tedy opioidům, je opět určeno široké odborné veřejnosti – především lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy ve své praxi používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.

_________________________________________________

 

28. prosince 2020 

 

Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční  

Komplikací akutního infarktu myokardu, která je bohužel často smrtelnou, je ruptura volné stěny levé komory srdeční. Předkládaná monografie je výsledkem dlouholetého zájmu hlavního autora, MUDr. Petra Kačera, Ph.D.

_________________________________________________

17. prosince 2020


Srdeční selhání

Kniha našeho předního kardiologa a experta v oblasti srdečního selhání, prof. MUDr. Radka Pudila, Ph.D., je psána nejen moderně (prof. Pudil je spolutvůrcem řady mezinárodních guidelinů), ale také mimořádně srozumitelně. Kniha je koncipována stejnou měrou pro každodenní praxi i pro přípravu na specializační zkoušky.

_________________________________________________ 

14. prosince 2020


Porodní asistence

První komplexní učebnice oboru je koncipovaná jako praktická příručka pro vzdělávání porodních asistentek i jako spolehlivý rádce pro jejich každodenní práci na porodnicko-gynekologických a novorozeneckých odděleních, ambulancích či v soukromé praxi.

_________________________________________________

 

10. prosince 2020

Intenzivní medicína v praxi 

Monografie přehledně podává nezbytné znalosti intenzivní medicíny. Nabízí systematický přístup ke všem jednotlivým tématům, které autoři považují za nedílné součásti komplexního vzdělání intenzivisty.

_________________________________________________

10. prosince 2020

Keratokonus 

Tato publikace, připravená kolektivem autorů pod vedením doc. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D, MHA má za cíl poskytnou terénním oftalmologům, lékařům v postgraduální přípravě i dalším kolegům maximum současných informací o tomto onemocnění.

_________________________________________________

 

2. prosince 2020


Moderní farmakoterapie v dermatologii 

Hlavní autorkou knihy je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., přední česká expertka v oblasti dermatologie, která k vytvoření této zásadní publikace přizvala další uznávané odborníky zaměřené na určité nozologické jednotky, resp. skupiny chorob. Podobně jako u ostatních publikací této edice jsou hlavním rysem knihy praktické konkrétní návody k preskripci. 

_________________________________________________

26. listopadu 2020

Roztroušená skleróza pro praxi, 2. vydání 

Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale také další aspekty, které neurolog denně se svými nemocnými řeší – gravidita či menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Druhé vydání odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.

_________________________________________________

26. listopadu 2020


Komunikace v diabetologické praxi

Kniha si klade za cíl vysvětlit základní principy komunikace s pacienty s přihlédnutím ke specifikům diabetologické ambulance. Poutavou a srozumitelnou formou popisuje nejčastější příčiny nedorozumění a konfliktů v každodenní praxi a nabízí i účinné nástroje k jejich prevenci a řešení.

  _________________________________________________

18. listopadu 2020

Uroradiologie

Dva naši přední radiologové – doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. – v čele velkého kolektivu expertů připravili publikaci, která se věnuje diagnostice a zobrazení ledvin, vylučovacího traktu a mužských pohlavních orgánů u dospělých.

_________________________________________________

9. listopadu 2020


Těhotná v ordinaci negynekologa, 2. přepracované a doplněné vydání

Od prvního vydání uplynulo již 10 let a pro trvající poptávku o tuto publikaci jsme připravili její druhé aktualizované a rozšířené vydaní. V úvodu knihy jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující současná pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly zabývající se nemocemi, které jsou v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím včetně doporučených pravidel bezpečné farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí.

  _________________________________________________

5. listopadu 2020

Česká urologie na přelomu tisíciletí

Po obrovském úspěchu této publikace nyní prof. Hanuš připravil další knihu, která tentokrát dokumentuje a ilustruje činnost České urologické společnosti od 90. let minulého století prakticky až do současnosti.

_________________________________________________

27. října 2020


Kazuistiky z pediatrie, 2. přepracované a doplněné vydání

Každá z kazuistik je doplněna teoretickou částí s diferenciálnědiagnostickou rozvahou, řadou schémat, tabulek, obrazovou dokumentací a též krátkou diskusí. Na závěr jsou pak uvedeny stručné, nicméně recentní literární odkazy. Především na neobvyklých diagnózách autoři dokumentují, jaká vyšetření, zákroky a léčebné možnosti jsou u pacientů nejnižších věkových kategorií s úspěchem možné a proveditelné.

  _________________________________________________

27. října 2020

Klinická alergie dětského věku

Kniha je rozdělena na dvě části. První je přehledem teoretických poznatků, včetně rozdělení skupin zkoumaných novorozenců, a zahrnuje kapitoly o prenatální diagnostice. Druhá část je věnována postupům, které mohou pozitivně ovlivnit imunitu v dětském věku, a je tedy určena pro každodenní pediatrickou a alergologickou praxi.

_________________________________________________

22. října 2020

Proximální resekce žaludku

Cílem této publikace není podat vyčerpávající popis techniky vlastního výkonu, ale spíše podívat se na jeho současné postavení z hlediska onkologické radikality a zejména dlouhodobých funkčních výsledků, které se odrážejí v kvalitě života. Proto zde čtenář nenalezne fotografie z operací, ale schematické znázornění různých rekonstrukčních metod, které mají na dlouhodobé výsledky zásadní vliv. 

_________________________________________________

20. října 2020


Alzheimerova nemoc, Patofyziologie - Klinika - Farmakoterapie

Rozsáhlý autorský kolektiv připravil nyní moderní přehlednou monografii věnovanou komplexně problematice Alzheimerovy nemoci – od etiologie a patogeneze, přes preklinické a klinické aspekty až k farmakoterapii a dalším terapeutickým modalitám. Velký důraz je kladen i na sociální a socioekonomické aspekty této choroby.

  _________________________________________________

13. října 2020

Výroba slivovice a jiných pálenek

Již páté vydání klasické příručky, která je kompletním průvodcem výroby slivovice a dalších pálenek užitečným jak pro pěstitele ovoce, tak pro provozovatele pěstitelských pálenic. Jsou v ní uvedeny praktické, srozumitelné a současně podrobné návody zejména pro domácí potřebu (malovýrobu), ale též pro průmyslovou výrobu.

_________________________________________________

13. října 2020


Bolesti zad a kloubů, 2. přepracované a dopněné vydání

Publikace je rozdělena na dvě části – jedna se zabývá bolestmi páteře, druhá se věnuje bolestem kloubů. V každé části jsou kapitoly děleny podle léčebné metody nebo podle specializace autora a jeho diagnostického a terapeutického pohledu. Autoři jednotlivých kapitol patří ke špičkám v dané odbornosti nebo k průkopníkům popisovaných léčebných metod.

  _________________________________________________

1. října 2020

Čtení jako hra za akční cenu

Nejde Vašemu malému školákovi čtení a už nevíte, jak mu s tím pomoci? Zkuste naši novou publikaci plnou zábavných pracovních listů, které můžete společně vyplňovat.

_________________________________________________

29. září 2020


Optická koherenční tomografie v neurologii

První česká kniha věnovaná optické koherenční tomografii (OCT) v neurologii je cílena na širokou odbornou veřejnost včetně neurologů, oftalmologů a vědců zabývajících se projevy neurologických onemocnění na sítnici.

  _________________________________________________

14. září 2020

Hrejme dále...

Dva zcela odlišné osudy, propojené podobnou osobní tragédi.
Kniha dvou osobností, popisujících svůj boj s náhlou nemocí, která je upoutala na lůžko. Bojovali a bojují nejen o to, aby mohli opět chodit a být soběstační, ale aby vůbec přežili.

_________________________________________________

15. září 2020


Průvodce mozkem

Průvodce mozkem představuje zcela nový typ knihy – vznikla v těsné spolupráci neurochirurgů a anatomů a spojuje nezvyklý pohled na anatomii mozku – laboratorní preparaci za použití operačního mikroskopu, následovanou popisem funkcí jednotlivých drah mozkové hemisféry. Kniha – vzniklá na pilíři celoživotní práce našeho předního neuroanatoma prof. MUDr. Pavla Petrovického, DrSc. – se však neomezuje pouze na morfologii, umožní čtenáři pochopit, co se např. děje při sledování pohybu kolem nás či jak funguje amygdala, když se cítíme ohroženi.

  _________________________________________________

7. září 2020

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče, 2. přepracované a doplněné vydání

Multidisciplinární kolektiv autorů z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů se i v 2. vydání publikace snaží podat ucelený pohled zejména na problematiku neuroanestezie a neurointenzivní péče.

_________________________________________________

11. září 2020

 

Vyhlášení cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace roku 2019

Máme obrovskou radost, že se v široké konkurenci tento rok umístily na druhém a třetím místě dvě naše knížky v Cenách předsednictva ČLS JEP. Druhé místo patří knížce Adenomy hypofýzy od pana profesora Netuky a třetí místo publikaci paní profesorky Štětkářové Spinální neurologie.

________________________________________________

17. srpna 2020


Speciální onkologie, 2. vydání

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace. Tato přehledná a dokonale moderní učebnice je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických center České republiky, vedený doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., zpracoval naprostou většinu onkologických diagnóz, a to s důrazem na rychlou orientaci.

  _________________________________________________

11. srpna 2020

   

ČTENÍ JAKO HRA pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis

Publikace je určena ke společné práci rodičů s dítětem, které navštěvuje druhou až čtvrtou třídu základní školy.
Soubor pracovních listů má za cíl ukázat, jak si lze hravou formou osvojit správné učební návyky.

_________________________________________________

31. července 2020

Chronický kašel, 2. vydání

Knížka prof. MUDr. Františka Kopřivy, Ph.D., je vynikající praktickou příručkou, která – aniž by jakkoli podceňovala význam kauzální terapie příčiny kašle – může být pro každého ošetřujícího lékaře průvodcem v racionální farmakoterapii tohoto symptomu.

_________________________________________________

15. července 2020


Kazuistiky z neonatologie

Paní primářka Dokoupilová pořádá odborné konference „Dny novorozeneckých kazuistik“, ze kterých jsou vybrány do publikace kazuistiky týkající se jak lehce a středně nezralých, tak i donošených novorozenců. Zahrnují diagnózy, se kterými se setkáváme běžně, a také vzácné případy, jejichž diagnostika je velmi složitá a vyžaduje multidisciplinární přístup. Kazuistiky doplňuje teoretická část s diferenciálně diagnostickou rozvahou, dále obsahují obrazovou dokumentaci, schémata, tabulky i krátkou diskuzi a v závěru jsou samozřejmě uvedeny literární odkazy.

  _________________________________________________

8. července 2020

Slovník nespisovné češtiny, 4. rozšířené vydání

Čtvrté vydání oblíbeného slovníku nespisovné češtiny obsahuje už více než 19 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně mluvy podsvětí – českého argotu. Mnohá hesla jsou doplněna příklady, které podtrhují sociolingvistický rozměr slovníku.

_________________________________________________

30. června 2020


Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce, 2. přepracované a doplněné vydání

Důvodem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Monografie shrnuje dosavadní poznatky o funkci imunity ve vztahu k reprodukci. Stručně popisuje fyziologické imunologické procesy při tvorbě a zrání gamet, při oplození a nidaci zárodku. Hlavní náplní je pak popis jednotlivých poruch souvisejících s imunitou v oblasti reprodukce, jejich diagnostiky a léčebných postupů.

  _________________________________________________

24. června 2020

Inhalační systémy, 2. rozšířené vydání

První vydání této knihy sklidilo velký úspěch mezi pneumology, ale i mezi lékaři dalších oborů. Šlo o první publikaci na českém trhu, která přehledně a srozumitelně seznamuje s celým spektrem dostupných inhalačních přípravků s podrobným vysvětlením výhod a nevýhod pro jednotlivé indikace a typy pacientů. Pro druhé vydání autoři doplnili všechny další novinky, které mezitím přišly na český trh.

_________________________________________________

2. června 2020


Hematologické kazuistiky nejen pro hematology

Cílem autorů nové knížky nebylo parafrázovat stávající učební texty, ale zdůraznit příznaky krevních nemocí, ukázat, jak se od těchto příznaků dostat ke stanovení diagnózy onemocnění a co všechno tento proces lékařům znesnadňuje.

  _________________________________________________

20. května 2020

Neuropsychiatrie

Moderní přelomová monografie přináší sjednocující pohled na většinu neurologických a psychiatrických diagnóz. Kniha je unikátní v tom, že na každé kapitole vždy participují odborníci všech zúčastněných oborů, tj. nejčastěji společně neurolog a psychiatr. 

_________________________________________________

22. dubna 2020

Nefrologické minimum pro klinickou praxi, 3. přepracované a doplněné vydání

Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie kapesního formátu umožní čtenáři rychlou orientaci a doplnění aktuálních poznatků pro jeho každodenní klinickou praxi.

_________________________________________________

9. dubna 2020

Diabetes a sport, 2. aktualizované vydání

Druhé vydání úspěšné publikace obsahuje nejmodernější metody léčby a kontroly glykemie, tedy aplikaci inzulinových pump a okamžitého měření glukózy (CGM). Knížka kolektivu autorů vedených jedním z nejuznávanějších českých odborníku v oblasti diabetologie a výživy, prof. MUDr. Zdeňkem Rušavým, Ph.D., je koncipována jako praktický návod pro diabetologa, resp. ošetřujícího lékaře, který se stará o sportující diabetiky 1. typu.

_________________________________________________

9. dubna 2020

Praktická pneumologie

Vynikající kompaktní a přitom velmi obsažný průvodce moderní respirační medicínou pro přípravu na zkoušky i pro každodenní praxi. Velkou předností knihy je důraz na využitelnost informací v reálné pneumologické praxi - ambulantní i nemocniční.

_________________________________________________

6. dubna 2020

Jak na radiodiagnostiku nemocí plic

Pneumologové, jakožto odborníci věnující se nemocem plic diagnosticky a léčebně, by měli být vybaveni podrobnějšími znalostmi o radiologickém zobrazení hrudníku. K tomu by měla přispět právě naše nová publikace, která již delší dobu na českém trhu chyběla.

_________________________________________________

23. března 2020

Psoriáza, 2. vydání

Po úspěchu prvního vydání této vynikající a oblíbené praktické příručky připravil prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., druhé, aktualizované vydání, které zohledňuje zejména nejnovější vývoj farmakoterapie této závažné nemoci.

_________________________________________________

16. března 2020

Adenomy hypofýzy - ocenění

Velice nás těší, že kniha Adenomy hypofýzy získala Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2019.

Cena Bedřicha Hrozného je udělována rektorem Univerzity Karlovy za mimořádný a originální tvůrčí počin. Účastníky nominují vědecké rady fakult nebo ústavů či členové vědecké rady univerzity.

_________________________________________________

4. března 2020

Kapesní slovník medicíny, 4. vydání

Oblíbený malý formát našeho slovníku je opět k prodeji vylepšený o nová hesla.

_________________________________________________

28. února 2020

Dětská neurochirurgie v kazuistikách

Jsme rádi, že se v našem nakladatelství obor pediatrie rozrůstá o další publikaci. Tentokrát o Dětskou neurochirurgii od paní doktorky Homolkové a jejího autorského kolektivu.

_________________________________________________

7. února 2020


Diabetes typu MODY

Pacienti s diabetem typu MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) byli ještě donedávna spíše opomíjenou skupinou diabetiků, rozptýlenou bez správné diagnózy mezi pacienty s běžnějšími typy diabetu. Cílem této knihy je představit charakteristický klinický obraz a základní kritéria klinické diagnostiky nejčastějších podtypů MODY. 

  _________________________________________________

2. ledna 2020

   

_________________________________________________

16. prosince 2019

Slovník lékařských zkratek, 2. rozšířené a aktualizované vydání

Po úspěchu 1. vydání – a jeho kompletním rozebrání – vychází nyní v druhém rozšířeném a doplněném vydání. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou.

  _________________________________________________

11. prosince 2019

Hypertenze, 5. aktualizované vydání

Páté vydání knihy Hypertenze, od autorského kolektivu vedeným prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc., je nejvýznamnější publikací na českém trhu věnované problematice krevního tlaku – přináší aktuální stav poznání, včetně recentních platných doporučení.  

  _________________________________________________

29. listopadu 2019


Roztroušená skleróza pro praxi - cena ČNS

Máme radost, že cenu České neurologické společnosti za nejlepší monografii či učební text získala naše Roztroušená skleróza pro praxi.

_________________________________________________

29. listopadu 2019

Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách

Publikace obsahuje klinické kazuistiky, které pokrývají celou problematiku kardiochirurgie. Hlavní část knihy tvoří popis jednotlivých případů se stručným schématem diagnostického postupu, diferenciální diagnostikou a technikou operace.

_________________________________________________

27. listopadu 2019

Spinální neurologie

Nová kniha paní profesorky Štětkářové klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Přehledně je rekapitulována anatomie a fyziologie míchy, typické klinické syndromy, neurofyziologie a zobrazovací metody ve vztahu k míšním funkcím.

_________________________________________________

15. listopadu 2019

Sarkoidóza - nemoc mnoha tváří

Dlouho očekávaná publikace širokého autorského kolektivu, který prof. Kolek sestavil, má za cíl podat v knize aktuální informace pro lékaře všech specializací, kteří se mohou se sarkoidózou ve své praxi nebo laboratoři setkat.

  _________________________________________________

12. listopadu 2019


Praktický průvodce cukrovkou III.

Po čtyřech letech vychází třetí kniha z řady úspěšných příruček pro lékaře i jejich pacienty. Informací o cukrovce je v dnešní době dostatek, problémem řady textů je však malá srozumitelnost pro laika. Právě to bylo impulsem pro vznik této knihy.

_____________________________________________________________________________

12. listopadu 2019

Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu

Po úspěšné publikaci Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu přichází na řadu revizní operace po TEP kolenního kloubu. Kniha je koncipována jako praktický průvodce ortopeda – od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací.

_________________________________________________

23. října 2019


Doporučené postupy v pneumologii, 3. vydání

Již třetí vydání úspěšné publikace, kterou vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost. Jsou zde opět aktualizovány a srozumitelně popsány Postupy pro každodenní klinickou praxi.

  _________________________________________________

15. října 2019

Paliativa v nefrologii

Paní doktorka Szonowská se svým autorským kolektivem se v nové publikaci věnuje tématu poskytování paliativní péče, které je komplikované a v českém zdravotnictví zatím stále poměrně nové. V současnosti přibývá nefrologů, kteří jsou motivovaní k zavedení paliativní péče do běžné praxe. Jejich cílem je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin.

  _________________________________________________

10. října 2019

Obecná onkologie

Po úspěchu Speciální onkologie se docent Büchler se svým autorským koletivem rozhodl vydat další publikaci, kde stejně jako u Speciální onkologie je kladen důraz na srozumitelnost, přehlednost a na praktickou aplikovatelnost poznatků do klinické praxe.

  _________________________________________________

9. října 2019


Endokrinologie pro praxi, 2. aktualizované vydání

Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního endokrinologa a internisty prof. MUDr. Václava Hány, CSc., odráží dynamický vývoj oboru za posledních několik let. Publikace v příjemném kapesním formátu je vhodná pro přípravu k atestaci.

  _________________________________________________

30. září 2019

Adenomy hypofýzy

Náš přední neurochirurg prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., soustředil autorský kolektiv vynikajících odborníků všech zúčastněných oborů za účelem vytvoření praktické monografie popisující up-to-date stav diagnostiky a léčebných možností v této náročné oblasti.

_________________________________________________

10. září 2019

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2018 - Oftalmologie

Máme obrovskou radost, že se v široké konkurenci umístila oblíbená knížka paní profesorky Heissigerové na třetím místě Ceny předsednictva ČLS JEP. 

_________________________________________________

8. srpna 2019

Příběhy Malého Tibetu, 2. vydání

Druhé vydání knížky nás opět zavede na dalekou cestu do Malého Tibetu. Najdete zde mnoho příběhů, některé vypráví o minulosti této himalájské oblasti, jiné popisují současné osudy lidí, a nakonec se zde objevují i přání a vize do budoucna. Jaký bude Malý Tibet, jaký by ho chtěli jeho obyvatelé mít, čeho se obávají?

  _________________________________________________

31. července 2019

Tuberkulóza ve faktech i obrazech

Tuberkulóza nepřestala být ani ve 21. století závažným onemocněním. Je tomu tak navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, že jde o chorobu, která již byla téměř vymýcena. Bohužel tento pocit sdílí i řada lékařů, a proto je zde podrobná moderní  publikace kolektivu předních českých a slovenských pneumologů v čele s doc. Solovičem a prof. Vašákovou, která přináší nové poznatky o této nemoci.

_________________________________________________

23. července 2019

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob, 2. aktualizované a doplněné vydání

Po čtyřech letech se Vám dostává do rukou druhé přepracované vydání monografie věnované současným možnostem farmakoterapie autoimunitních onemocnění. Krátký interval mezi prvním a druhým vydáním knihy svědčí o bouřlivém pokroku, kterým v současnosti tato oblast prochází.

  _________________________________________________

1. července 2019

Moderní farmakoterapie v urologii

Ediční řada Moderní farmakoterapie se rozrůstá o další svazek, tentokrát z oboru urologie. Koncepce knihy klade důraz na praktičnost, na konkrétní návody jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek.

  _________________________________________________

25. června 2019

Respirační onemocnění u dětí

Nová kniha paní doktorky Vančíkové podává přehled diagnostiky a praktické léčby akutních a chronických respiračních onemocnění v dětském věku a u dospívajících.

  _________________________________________________

20. června 2019

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví, 3. aktualizované a přepracované vydání

Již třetí, opět aktualizované, vydání úspěšné publikace, která v roce 2015 získala nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Publikace bude představena na Gynekologickém kongresu v Bratislavě.

  _________________________________________________

10. června 2019


Farmakoterapie urgentních stavů, 3. doplněné a rozšířené vydání

Třetí, aktualizované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace pro lékaře, kteří se setkávají s život ohrožujícími stavy, které jsou doplněny reálnými situacemi (kazuistikami) ilustrujícími komplexní přístup s použitím léků a moderních technických prostředků.

  _________________________________________________

31. května 2019

Moderní molekuly v onkologii

Přehledný a kompletní průvodce „novými léky“, které se do klinické praxe v onkologii dostaly a dostávají v posledních letech. Kniha nabízí rychlou orientaci v nových látkách užívaných v onkologické léčbě.

  _________________________________________________

31. května 2019

Neuromuskulární choroby v kazuistikách

Neuromuskulární choroby, kterých se týká naše nová publikace, jsou poruchy periferního nervového systému, nervosvalového přenosu a kosterních svalů. Výklad ve formě kazuistik dokáže tuto obtížnou problematiku dobře přiblížit a vysvětlit. Kazuistiky mají bohatou obrazovou dokumentaci – fotky, výsledky neurozobrazovacích vyšetření, genetické nálezy, elektrofyziologické charakteristiky. Kniha je určena pro neurology, dětské neurology, rehabilitační lékaře, ortopedy, neurochirurgy.

_________________________________________________

10. května 2019

Klinická kardiologie, 4. vydání

Vzhledem k tomu, že 3. vydání Klinické kardiologie bylo rychle rozebráno, připravil autorský kolektiv vedený Janem Vojáčkem a Jiřím Kettnerem další, tentokrát již 4. vydání, přepracované a aktualizované do roku 2019. Kniha je již tradičně rozdělena do základních 11 klinických oddílů pokrývajících celou kardiologii, obsahuje souhrny pro každodenní kardiologickou praxi, včetně přístupu k nemocnému a rozhodovacích procesů v kardiologii.

_________________________________________________

10. května 2019

Kardiochirurgie

Profesor Pirk se ujal – v čele autorského kolektivu dalších vynikajících odborníků – úkolu vytvořit knihu, která bude užitečná nejen pro kardiochirurgy, ale také zejména pro kardiology a lékaře dalších oborů. Právě na nich spočívá péče o pacienty po kardiochirurgických výkonech, od výkonů na chlopních, operací vrozených vad, poranění či nádorů srdce, přes výkony na hrudní aortě, až po transplantace. 

  _________________________________________________

10. dubna 2019


Diabetická dyslipidemie - Cena profesora Syllaby a Cena děkana LF UP

Knížka doc. Karáska je velice úspěšná publikace, na Diabetologických dnech v Luhačovicích pan docent převzal cenu profesora Syllaby za nejlepší monografii roku 2018 a dále získala cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2018. Moc gratulujeme!

  _________________________________________________

5. dubna 2019

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

Autorům nové publikace Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví se podařilo vytvořit mimořádně svěží text, jehož těžištěm jsou především heslovité body, jen minimum textu je formulováno ve větách. Text se příjemně a rychle čte a dobře se pamatuje. 

  _________________________________________________

3. dubna 2019

Funkční stereotaktická neurochirurgie

Prvním cílem nové publikace je podat přehled o současných možnostech stereotaktické neurochirurgie a to nejen hluboké mozkové stimulace, ale i lezionálních výkonů. Dále je nutné se zamyslet nad limity současné funkční stereotaxe a mimo úspěchy prezentovat i komplikace, které pozoruje každý chirurg, a nežádoucí účinky metody, které nejsou důsledkem chybné indikace nebo implantace.

_________________________________________________

2. dubna 2019

Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémie, 6. vydání

Šesté, aktualizované a přepracované vydání dnes již klasické příručky o léčbě inzulínovou pumpou, rozšířené nově o doporučení pro kontinuální monitoraci glykémie, obsahuje aktuální přehled inzulinových pump i přehled systémů pro monitoraci glykémií, a to nejen kontinuální (CGM), ale i tzv. okamžitou (FGM).

_________________________________________________

21. března 2019

Zelenější tráva

Pro jakou jinou knihu se na našem webu rozhodnout pro akci na první jarní den než pro Zelenější trávu. Proto neváhejte, využijte jarní ceny a u objednávky nezapomeňte zadat kód MXDPPZT8/19. 

  _________________________________________________

25. února 2019

Fertility Preservation in Clinical Practice

Plodnost pacientů s rakovinou je předmětem lékařské specializace nazvané onkofertilita, kterou se zabývá naše nová publikace v angličtině. Najdete zde nejen základní principy onkofertility, ale také právní, etické a sociální aspekty této nové lékařské disciplíny. Také jako e-kniha.

  _________________________________________________

21. února 2019

Moderní farmakoterapie v nefrologii

Edice Moderní farmakoterapie se rozrůstá o další titul tentokrát z oboru nefrologie. Najdete zde konkrétní návody jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek.

  _________________________________________________

20. února 2019

Lexikon operačních výkonů

Nová, pečlivě chystaná, publikace, na jejímž vzniku se podílelo více než sto předních českých lékařů a dalších odborníků, má za cíl představit nejčastěji prováděné operace ve všech hlavních operačních oborech. Text knihy je rozdělen na obecnou část, která popisuje všechny momenty před operací, během ní a bezpostředně po operaci a na část speciální, která popisuje nejčastěji prováděné výkony.

_________________________________________________

6. února 2019

Cena výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikovanou monografii v roce 2017

Máme obrovskou radost, že tuto cenu vyhrála paní profesorka Vašáková se svou knížkou Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika.

_________________________________________________

22. ledna 2019

Paměti porodníka

Profesor MUDr. Antonín Doležal, DrSc. (nar. 1929), který působil většinu svého profesního života ve známé pražské porodnici U Apolináře, nás ve své nové knize seznamuje s prostředím, do kterého jen málokdo z nás mohl blíže nahlédnout. 

  _________________________________________________

18. ledna 2019

Klimakterická medicína, 3. přepracované vydání

Po úspěchu dvou předchozích vydání autor připravil další, opět rozšířené a aktualizované vydání. Kniha obsahuje stručný přehled základních otázek klimakterické medicíny. Vzhledem ke stárnutí populace je to odvětví medicíny potřebné pro udržení kvality života.

_________________________________________________

14. ledna 2019

Svíčková jako od maminky aneb recepty nejen pro diabetiky

Naše přední expertka v oboru diabetologie prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., spolu s diabetologickou dietní sestrou Bc. Vladimírou Havlovou připravily velmi užitečnou a srozumitelnou publikaci, která má pomoci nemocným s diabetem a jejich rodinám se správným stravováním při diabetu.

  _________________________________________________

8. ledna 2019

Historie urologických pracovišť v ČR

Nová kniha pana profesora Hanuše a jeho kolegů z celé republiky mapuje vývoj novodobé české urologie od jejich počátků, kdy se osamostatnila od chirurgie, až k událostem posledních let.

  _________________________________________________

7. ledna 2019

   

Také máte kolem sebe spoustu známých narozených v lednu jako my a všechny nápady na dárky jste vyčerpali na Vánoce? Máme pro Vás malý tip ... tištěné i elektronické dárkové poukázky na naše knížky ...

_________________________________________________

2. ledna 2019

   

_________________________________________________

19. prosince 2018

Peritonitis

Kolektiv předních českých chirurgů a odborníků řady dalších profesí, v čele s prof. Robertem Gürlichem (Chirurgická klinika FNKV), vytvořili komplexní, moderní a přitom prakticky zaměřenou publikaci postihující všechny aspekty peritonitid. 

_________________________________________________

 

5. prosince 2018

Klinická psychofarmakologie

Velmi žádaná publikace Klinická psychofarmakologie od prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., získala Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2018. Panu profesorovi moc gratulujeme!

_________________________________________________

3. prosince 2018

Bariatrie - Chirurgická léčba obezity a cukrovky

Bariatrická chirurgie za posledních několik desetiletí dosáhla nejen vysoké technické dokonalosti, ale především se posunula z oblasti výkonů prováděných spíše z estetických důvodů do oblasti řešící stavy s vysokou medicínskou závažností. Pro mnohé lékaře je překvapením, že bariatrické výkony mají ze všech způsobů léčby cukrovky 2. typu nejvyšší dlouhodobou úspěšnost, ale je účinná pouze ve stadiu, kdy je ještě zachována vlastní sekrece inzulinu.

  _________________________________________________

30. listopadu 2018

ECMO, 2. aktualizované vydání

S odstupem několika let vychází druhé vydání oblíbené publikace ECMO, které odráží technický vývoj na tomto poli i hromadící se zkušenosti. Indikace ECMO rychle přibývají, tak jak se metoda rozšiřuje, a zahrnují již nyní široké spektrum situací jak elektivních, tak urgentních.

_________________________________________________

9. listopadu 2018

Revmatologie, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Druhé vydání zcela vyprodané učebnice Revmatologie, které se vyznačuje dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá fakt, že kniha je tištěna plnobarevně na křídovém papíru a obsahuje několik set barevných ilustrací.

_________________________________________________

5. listopadu 2018

Pneumoonkologie v kazuistikách

Kniha profesora Peška, je učebnicí pneumoonkologie v instruktivních kazuistikách. Autor na konkrétních případech názorně ukazuje, že nové léčebné možnosti, jsou-li správně aplikovány, dnes mohou zachránit řadu nemocných.

_________________________________________________

5. listopadu 2018

Antikoncepce, 3. aktualizované vydání

Třetí vydání mimořádně úspěšné knížky, která podává prakticky použitelný přehled o aktuálním stavu antikoncepce v ČR. Dominantou knihy je hormonální antikoncepce (kombinovaná a čistě gestagenní), nitroděložní tělíska, nitroděložní systémy s levonorgestrelem a emergentní kontracepce, autor však rovněž probírá přirozené metody plánování rodiny, metody bariérové, spermicidy či sterilizaci.

_________________________________________________

29. října 2018

Asthma bronchiale, 3. aktualizované a doplněné vydání

Předchozí dvě vydání této úspěšné publikace významně ovlivnila terapeutické postupy a zvyklosti v léčbě bronchiálního astmatu v našich zemích. Třetí vydání, které právě vychází, reflektuje vývoj farmakoterapie v posledních letech s důrazem jak na nové lékové skupiny, tak na nové molekuly a přípravky.

_________________________________________________

17. října 2018


Zelenější tráva

Knižní debut mladé a nadějné autorky Františky Sylvy Vokurkové vypráví příběh šestnáctileté holky Serafíny se sluchátky v uších a hlavou plnou snů o návratu do jižní Itálie. Kniha, která nadchne nejen dospívající, ale i všechny dospělé, kteří mají rádi napínavý příběh, živé dialogy a cit pro vyprávění.

_________________________________________________

16. října 2018


   

Slavnostní předání cen za nejlepší knižní publikace České lékařské společnosti

16.10. 2018 byly v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předány Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace za rok 2017. První cenu získala naše publikace Vaskulární medicína.

_________________________________________________

5. října 2018


OD Sněhurky po Kafku

Kniha nabízí nový, neotřelý pohled na typy osobnosti a rovněž na poruchy osobnosti a poruchy chování. Místo složitých teoretických výkladů autorka zvolila atraktivní typologii založenou dílem na dobře známých pohádkových, resp. literárních postavách, dílem na známých osobnostech.

_________________________________________________

1. října 2018


Bez šatů lehčí

V další básnické sbírce Ivany Štětkářové se setkáte s rozličnými lidskými osudy i se spletitými mezilidskými vztahy. Autorka miluje přírodu, zejména krajinu severního pohraničí, kde se aktivně podílí na záchraně historického odkazu původního obyvatelstva. To vše se odráží v jejích verších.

  _________________________________________________

26. září 2018


Abeceda diabetu, 5. aktualizované vydání

Dlouho jsme na ni čekali, často jste se na ni ptali a už je tu. Páté, významně doplněné a aktualizované vydání dnes klasické knihy, která pomáhá bez nadsázky již celé jedné generaci pacientů s diabetem 1. typu.

_________________________________________________

26. září 2018

Gliomy, 2. vydání

Úspěch knihy Gliomy (2013) vedl autory k přípravě druhého vydání této klinicky velmi potřebné publikace. Stejně jako v minulém vydání je text bohatě doplněn obrazovou dokumentací.

  _________________________________________________

15. září 2018

Žlutý kopec

Velkoformátová kniha obsahuje unikátní fotografie a vzpomínky zaměstnanců ústavu na Žlutém kopci - nejstarším zdravotnickým zařízením v ČR, které se zabývá radioterapií – tedy léčbou nádorových onemocnění pomocí záření. Právě vývojem radioterapie a historií tohoto ústavu se zabývá publikace Žlutý kopec prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., přednosty Kliniky radiační onkologie MOÚ.

_________________________________________________

12. září 2018

Oftalmologie

Nově vychází kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím zapamatování a vyhledávání potřebných informací. V čele rozsáhlého autorského kolektivu českých oftalmologů stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii, od klasických až po ty nejmodernější.

_________________________________________________

12. září 2018

Oční přípravky

Kniha Oční přípravky dvou renomovaných českých autorek přináší základní praktické informace o aplikačním místě, faktorech ovlivňujících transport léčiva do oční tkáně a jeho účinek, o používaných lékových formách a rovněž o faktorech ovlivňujících dávkování očních kapek, které historicky patří k nejstarším očním lékovým formám.

  _________________________________________________

24. srpna 2018


Roztroušená skleróza pro praxi

Čtenářům, zejména z řad neurologů, se nyní konečně dostává do rukou kniha zaměřená skutečně pro potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale také další aspekty, které neurolog denně se svými nemocnými řeší – gravidita či menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace.

_________________________________________________

8. srpna 2018


Péče v závěru života

Cílem odborné publikace, která právě vychází, je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí.

_________________________________________________

17. července 2018

Mamutov

Pokračování oblíbené knížky Hejkalov, kde jsme se seznámili s profesorem Arnoštem Hejhulou a jeho dobrodružstvími, která zažil v podivné vesničce, kde potkal nejen hejkaly, ale i tuneláky a řadu dalších zvláštních bytostí. Od hejkalů si přivezl lahvičku s tajemnou modrou tekutinou. A náhoda tomu chtěla, že se díky této modré lahvičce profesor Hejhula i s celou svojí vědeckou pracovnou ocitl v pravěku mezi mamuty a pravěkými lidmi.

  _________________________________________________

12. července 2018

   

Dárkové poukazy Maxdorf

Nově na našem webu najdete dárkové poukazy na knihy v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč. Poukazy si můžete objednat jak v tištěné podobě, které vám zašleme poštou, tak v elektronické verzi. 

  _________________________________________________

4. července 2018

Anatomický slovník - původ a význam anatomické terminologie

Slovník prof. Doležala je mimořádně užitečnou pomůckou pro pochopení rozsáhlé a někdy obtížné anatomické terminologie, a to zejména svým výkladem původu a jazykových (i obecně kulturních) souvislostí latinských, řeckých a dalších pojmů. Současná anatomická terminologie je kulturním dědictvím nesmírné hodnoty, která se postupně vytvářela po celá tisíciletí, slovník proto může být užitečný i pro studenty humanitních oborů a další zájemce o základy současné evropské kultury.

  _________________________________________________

20. června 2018

Základy umělé plicní ventilace, 4. rozšířené vydání

Čtvrté vydání Základů umělé plicní ventilace reflektuje rozvoj poznání ve všech oblastech problematiky umělé plicní ventilace a umožňuje čtenáři být „up to date“. Současně si ale kniha zachovává svou hlavní hodnotu – být přehledným a edukačně mimořádně kompaktním referenčním zdrojem.

  _________________________________________________

14. června 2018


Transplantační léčba diabetu, 2. vydání

Druhé vydání publikace je srozumitelnou příručkou pro pacienty s pokročilými komplikacemi diabetu, kteří budou léčeni některou z transplantačních metod. Pacienti a jejich blízcí se dozví o léčebných možnostech, výhodách a nevýhodách transplantační léčby. V knize nechybí odpovědi na často kladené otázky ani slovníček základních pojmů.

  _________________________________________________

3. června 2018

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Autorský kolektiv vedený prof. Malíkem vytvořil ucelenou a prakticky zaměřenou publikaci, která bude nepochybně zásadním příspěvkem jak pro kardiology, tak pro nefrology. Přestože tematickou osou knihy je echokardiografie, publikace je nepochybně vynikajícím úvodem do kardionefrologie.

  _________________________________________________

23. května 2018

ECMO - Manual for use in Adult Patients

Po velmi úspěšné knize ECMO se pan docent Ošťádal na četné prosby jeho anglicky mluvících kolegů rozhodl vydat knihu i v angličtině. Jsou zde popsána všechna důležitá témata, od základní fyziologie po praktické detaily léčby u lůžka pacienta. Manuál je ilustrován kvalitními nákresy způsobů zavádění kanyl a obsahuje velké množství fotografií, a to vše v kapesním formátu. Jedná se o praktický návod, který využijí všichni poskytovatelé péče v ECMO týmu.

  _________________________________________________

18. května 2018


Pneumonie pro klinickou praxi

Kniha Petra Jakubce a Vítězslava Kolka je po delší době první praktickou a moderní monografií na dané téma. Je koncipována jako příručka pro každodenní použití jak v ambulantní, tak nemocniční pneumologii, užitečná bude jistě nejen pneumologům, ale také obecně zaměřeným internistům či intenzivistům.

_________________________________________________

3. května 2018

Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancí

Paní profesorka Adámková se svým autorským kolektivem pro vás připravila knihu, která se věnuje každodenní problematice odborných ambulancí různého zaměření v péči o nemocné po kardiochirurgickém výkonu. V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají péčí kardiologa, pneumologa, gastroenterologa, hematologa, diabetologa, nefrologa, stomatologa či rehabilitačního lékaře.

  _________________________________________________

3. května 2018

Akutní infarkt myokardu

Nová kniha pana docenta Ošťádala je stručným přehledem dnešních poznatků o patogenezi AIM a doporučených postupů pro jeho diagnostiku a léčbu, a je proto určena lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se setkávají s nelehkými situacemi v péči o nemocné s AIM.

  _________________________________________________

3. května 2018


Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Příručka praktické medicíny napsaná kolektivem internistů se zkušenostmi zároveň jak z fakultních pracovišť, tak i z menších nemocnic a terénní praxe. Cílem publikace je poskytnout rychlou odpověď na nejčastější akutní klinické problémy, nejen v oblasti vnitřního lékařství, ale i v souvisejících oborech, jako je např. neurologie či psychiatrie. Snahou autorů bylo vytvořit příručku, jakou by si sami byli přáli mít k dispozici v době, kdy nastoupili do zaměstnání.

  _________________________________________________

24. dubna 2018

Praktická diabetologie, 6. aktualizované a doplněné vydání

Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem. Nyní autoři připravili revidované a aktualizované vydání, pro které bylo nutné významně přepracovat téměř všechny kapitoly.

Všechny čtyři diabetologické novinky si můžete prohlédnout na 54. diabetologických dnech v Luhačovicích.

  _________________________________________________

24. dubna 2018

Diabetes mellitus 2. typu, 2. vydání

Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního diabetologa přináší moderní přehled veškeré současně dostupné terapie diabetu, včetně léčby jeho nejzávažnějších komplikací.

  _________________________________________________

24. dubna 2018

Jak počítat sacharidy?

K usnadnění odhadu použitých sacharidů připravil tým autorů z řad nutričních terapeutů a lékařů tuto knihu, ve které jsou jednoduchým a praktickým způsobem seřazeny skupiny potravin, které sacharidy obsahují. Nedílnou součástí každé skupiny jsou fotografie potravin se spočítanými dávkami sacharidů, doplněné o zasvěcené a praktické komentáře.

  _________________________________________________

24. dubna 2018


Diabetická dyslipidemie

Knížka doc. Karáska je první publikací na českém trhu speciálně věnovanou této vysoce aktuální problematice zasahující diabetologii, metabolickou medicínu a kardiologii. Jde o knihu směřující do klinické praxe určenou primárně diabetologům, kardiologům a dalším internistům, ale užitečná bude i pro praktické lékaře.

  _________________________________________________

18. dubna 2018

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách, 2. vydání

V rámci XXII. hradeckých pneumologických dnů bude pokřtěno druhé vydání publikace paní doktorky Kočové HRCT u intersticiálních plicních procesů. První vydání bylo rozebrané během několika měsíců a je oblíbené jak u pneumologů tak u radiologů.

  _________________________________________________

11. března 2018

Asistovaná reprodukce, 3. vydání

Třetí vydání oblíbené publikace zachycuje aktuální změny jak odborné, které v uplynulých letech nastaly (depotní gonadotropiny, elektivní single embryo transfer, antimullerianský hormon a jeho srovnání s antral follicle count, nový WHO manuál o vyšetření a zpracování spermatu), tak i důležité změny v zákonech a v úhradě IVF cyklů.

  _________________________________________________

9. března 2018

Linhartova cena za nejlepší monografii - Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Je nám velkou ctí, že odborná porota pro udělení výročních cen České angiologické společnosti ohodnotila publikaci pana doktora Procházky „Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů“ jako nejlepší monografii s cévní a žilní problematikou publikovanou v roce 2017. 

Moc gratulujeme!

  _________________________________________________ 

20. února 2018

Klinická kardiologie, 3. vydání

Právě vychází třetí vydání Klinické kardiologie, která prověřila zručnost naší tiskárny a vazárny. Na publikaci se podílela řada nejpřednějších českých kardiologů a podává logicky uspořádaný přehled nejdůležitějších a zcela aktualizovaných praktických znalostí z oblasti celé kardiologie a angiologie.

_________________________________________________

22. ledna 2018

Základy moderní pneumoonkologie, 2. rozšířené vydání

Dnes vychází druhé vydání oblíbené knihy paní profesorky Skřičkové a pana profesora Kolka. Jejich cílem je seznámit všechny, kteří se zabývají diagnostikou, léčbou a sledováním nemocných s nádory plic, pleury a mediastina, s aktualním stavem především epidemiologie, diagnostiky a léčby těchto onemocnění.   

  _________________________________________________

15. ledna 2018

Atlas ultrasonografie štítné žlázy, 2. vydání

Druhé rozšířené a aktualizované vydání vynikajícího obrazového atlasu, který vzbudil velkou a zaslouženou pozornost jak mezi endokrinology, tak sonografisty a dalšími odborníky v zobrazovacích oborech, obsahuje téměř tisíc precizně vybraných a popsaných ultrasonografických obrazů štítné žlázy pokrývajících všechny známé oblasti její patologie i rozmanité varianty normy.

  _________________________________________________

14. ledna 2018

Alergická rýma, 2. vydání

Kniha naší přední alergoložky shrnuje současné poznatky o etiopatogenezi, diagnostice a léčbě alergické rýmy. Jejím cílem je aktualizovat znalosti odborných lékařů, kteří se alergickou rýmou denně zabývají (alergologové, otorinolaryngologové), a současně vyplnit určité mezery, které někdy brání ve správném hodnocení a léčbě alergické rýmy ostatním lékařům, pro něž je rýma „okrajovou záležitostí“ (praktičtí lékaři, pneumologové a další). 

  _________________________________________________

19. prosince 2017

   _________________________________________________

21. prosince 2017

Vaskulární medicína

Po dlouhém čekání vychází obsáhlá publikace Vaskulární medicína, která postihuje celou cévní problematiku. A protože v každém jednotlivém segmentu cévního zásobení se poznatky a postupy rychle mění, bylo snahou autorů podat vskutku multioborový přehled, z pera nejlepších odborníků v daných oblastech z celé České republiky. 

  _________________________________________________

20. prosince 2017


Slova na pranýři

Soukromá obrana českého jazyka Jaroslava Hořejšího.

_________________________________________________

12. prosince 2017

Speciální onkologie

Dnes vychází velmi přehledná a dokonale moderní učebnice speciální onkologie určená jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi. Velmi pečlivě je zpracována terapie, a to jak farmakoterapie (od klasické chemoterapie až po cílenou a biologickou léčbu či imunoterapii), tak radioterapie či léčba izotopy.

  _________________________________________________

8. prosince 2017

Klinická psychofarmakologie

Dlouho odkládaná publikace Klinická psychofarmakologie je podrobná a přitom prakticky zaměřená kniha našeho předního experta v oblasti psychofarmakologie prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., přinášející informace o farmakoterapii v psychiatrii na úrovni roku 2017 i s výhledem do blízké budoucnosti. Cílem monografie pana profesora Broulíka je podat přehled dosavadních znalostí o kalciofosfátovém matabolismu a kalciotropních hormonech a přispět podílem vlastních prací k řešení některých dílčích otázek.

  _________________________________________________

1. prosince 2017

  

XXIV. ročník Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení - I. cena Olga Strusková - O čem se nemluví 

Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1400 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 101 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. 

Fotografická soutěž Život bez bariér - II. cena Jana Vaněčková - Tak co si dáte?

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlásil tento rok podruhé fotografickou soutěž Život bez bariér. Hodnoceno bylo celkem 79 přihlášených fotografií. Porota, která rozhodovala o vítězích soutěže, se skládala ze zástupců organizací lidí se zdravotním postižením, úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a fotografů. Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Moc gratulujeme!

  _________________________________________________

27. listopadu 2017

Systémová kortikoterapie

Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny a velmi často se setkáváme s převážně schematicky pojatou kortikoterapií s mnoha chybami. Publikace předního českého endokrinologa, prof. MUDr. Michala Krška, CSc., která dnes vychází, přehledně vysvětluje principy terapeutické aplikace glukokortikoidů ve všech základních indikacích a měla by těmto chybám předcházet.

  _________________________________________________

24. listopadu 2017

Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu

Cílem monografie pana profesora Broulíka je podat přehled dosavadních znalostí o kalciofosfátovém matabolismu a kalciotropních hormonech a přispět podílem vlastních prací k řešení některých dílčích otázek.

  _________________________________________________

25. října 2017

Atlas panoramatické hysteroskopie

Atlas panoramatické hysteroskopie je mimořádné dílo orientované do gynekologické praxe, kde velký počet pečlivě vybraných a komentovaných hysteroskopických obrazů jistě přispěje k diagnostické jistotě gynekologa.

Prohlédnout si ho můžete již v pátek 27. října na XXVI. konferenci Sekce gynekologické endoskopie v Olomouci, kde bude slavnostně pokřtěn.

  _________________________________________________

20. října 2017

Farmakoterapie revmatických onemocnění

Po velmi oblíbené knize Revmatologie vychází nová publikace pana profesora Pavelky a jeho autorského kolektivu Farmakoterapie revmatických onemocnění. Cílem autorů bylo poskytnout lékařům pečujícím o pacienty s revmatickými onemocněními moderní, klinicky orientovaný text, který bude užitečným průvodcem v boji s těmito závažnými chronickými onemocněními.

Stejně jako před šesti lety Revmatologie se bude i Farmakoterapie revmatických onemocnění křtít v Karolinu v rámci konference Revmatologického ústavu.

  _________________________________________________

4. října 2017

Pneumologie, 3. vydání

Třetí, aktualizované a rozšířené vydání úspěšné celostátní učebnice Pneumologie bude představeno na XXVI. Moravskoslezských dnech pneumologie v Olomouci, kde se jejich křtu ujme pan profesor Svačina.

  _________________________________________________

4. října 2017


Inhalační systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí

Nová kniha od MUDr. Kašáka a Evy Kašákové je první publikací na českém trhu tohoto typu. Přehledně a srozumitelně seznamuje s celým spektrem dostupných inhalačních přípravků s podrobným vysvětlením výhod a nevýhod pro jednotlivé indikace a typy pacientů.

  _________________________________________________

25. září 2017

  

S dráčkem do pravěku - CD

Eva Hrušková a Jan Přeučil nás tentokrát seznámí s Bronťou a jeho kamarádem dráčkem.     

  _________________________________________________

14. července 2017

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

Po úspěšné knize Vaskulární diagnostika dnes vychází druhá publikace MUDr. Václava Procházky. Tentokrát se jedná o prakticky koncipovaný atlas. Použité techniky zahrnují aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, neinvazivní metody vyšetření cévního systému – dopplerovskou ultrasonografii, CT angiografii a MR angiografii.

  _________________________________________________

3. července 2017

   

Soutěž o nejlepší monografii Univerzity Karlovy

Máme velkou radost, že 3 knihy vydané v nakladatelství Maxdorf se umístily na předních místech soutěže vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy 2017. Nejen první desítku, ale i celou soutěž dle očekávání zcela ovládly publikace z humanitních oborů (96 ze 120 hodnocených publikací, první místo obsadil Katalog prvotisků Strahovské knihovny), z lékařských fakult bylo do této elitní kategorie vybráno jen 14 publikací. Mezi absolutně nejlepšími medicínskými publikacemi se umístily na celkově 15. až 18. místě „New surgical techniques and medical treatment in urogynecology“ (Alois Martan a kol.) a „Moderní farmakoterapie v neurologii“ (Ivana Štětkářová a kol.) a na celkově 19. místě „Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi“ (Vratislav Sedlák, Petr Vaník a kol.). Autorům gratulujeme!

  _________________________________________________

30. června 2017

Moderní farmakoterapie v neurologii, 2. rozšířené vydání

První vydání Moderní farmakoterapie v neurologii bylo vyprodáno v průběhu jednoho roku a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnilo terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si vyžádaly druhé vydání, které si už nyní můžete objednat na našem e-shopu.

  _________________________________________________

14. června 2017

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika

Komplexní rozsáhlá a bohatě ilustrovaná publikace, která je určena jako základní publikace vzdělávání v oboru pneumologie i jako pomůcka pro každodenní bronchologickou praxi, shrnuje současný stav bronchologie a pneumologické cytodiagnostiky s jasným důrazem na praktické provádění všech dostupných metod v podmínkách pracovišť České republiky.

Knihu doplňuje přes 50 instruktivních bronchologických videozáznamů.

  _________________________________________________

14. června 2017

HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách

HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku intesrticiálních plicních procesů. Publikace paní doktorky Kočové obsahuje prakticky orientované modelové kazuistiky, které slouží jako pomůcka jak pro radiology tak pro pneumology.

  _________________________________________________

14. června 2017

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky, obsažená v nové publikaci pana docenta Hytycha a paní doktorky Taškové, je proto nezbytná nejen pro chirurgy specializovaných pracovišť, ale rovněž pro všeobecné chirurgy, a také pro lékaře oddělení dětské chirurgie.

  _________________________________________________

14. června 2017


Kardiorenální syndromy

Na složité interakce mezi kardiovaskulárním a renálním systémem se zaměřuje nová publikace paní profesorky Adámkové a pana doktora Vítka. Nejen z hlediska patofyziologie, ale stejně tak terapeuticky, je oblast kardiorenálních syndromů velmi široká, zahrnuje diuretickou léčbu, ultrafiltraci, peritoneální dialýzu, inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému, inotropní podporu, aplikaci nesiritidu, úpravu renální hemodynamiky, léčbu anemie a široký okruh zahrnující léčbu vlastních onemocnění ledvin.

Slavnostního křtu publikace se kromě prof. Adámkové a MUDr. Vítka ujali i herečka Jiřina Bohdalová, MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel IKEM, a místopředseda České nefrologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. 

  _________________________________________________

25. května 2017


Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

Edice Porodnictví krok za krokem se rozrůstá o další svazek, který se tentokrát týká souhrnu postupů a metod využívaných v diagnostice vrozených vývojových vad u dosud nenarozeného lidského jedince. Systém prenatální diagnostiky získal klíčové postavení v péči o těhotnou ženu.

  _________________________________________________

25. května 2017

Gynekologie

Učebnice Gynekologie přináší nejmodernější poznatky z oboru, autoři v čele s prof. MUDr. Radovanem Pilkou, Ph.D. však kladou důraz na jejich dokonalou srozumitelnost a praktickou využitelnost.

  _________________________________________________

25. května 2017

Ultrazvuk prvního trimestru

Po letech příprav a nepočítaně hovorů nedočkavých čtenářů konečně vychází unikátní velkoformátová publikace našeho předního experta v oblasti gynekologické ultrasonografie. Ultrazvukové zobrazení se díky technickému pokroku dostává na „histologickou“ úroveň, což umožňuje přesvědčivě zobrazovat zcela raná stadia vývoje zárodku.

  _________________________________________________

25. května 2017

Infekce v gynekologii, 3. rozšířené vydání

Léčba infekcí se v posledních letech stává stále větším problémem, a platí to napříč jednotlivými obory, gynekologii nevyjímaje. Zájem o tuto problematiku potvrzuje skutečnost, že již dvě vydání této užitečné publikace našeho předního specialisty byla úplně rozebrána. Věříme, že také třetí vydání získá stejnou oblibu.

  _________________________________________________

5. května 2017

Chronická plicní hypertenze

Hlavní autoři nové publikace – doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., a prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – přizvali k spolupráci na jednotlivých kapitolách řadu předních českých kardiologů, kardiochirurgů a dalších odborníků relevantních lékařských oborů. Kniha bude představena a následně pokřtěna na XXV. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně.

  _________________________________________________

5. dubna 2017

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví, 2. rozšířené vydání

Druhé vydání úspěšné publikace je praktickým farmakoterapeutickým průvodcem, kde je čtenář u každé nemoci veden zasvěcenými radami od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.

  _________________________________________________

3. dubna 2017

Diabetes mellitus - onemocnění celého organismu

Nová kniha jedné z našich nejzkušenějších expertek v oblasti diabetologie, prof. MUDr. Jindřišky Perušičové, DrSc. vzniká s cílem vnímat organismus jako celek a aktivně myslet na postižení jednotlivých orgánů a orgánových systémů.

  _________________________________________________

10. února 2017

Melanom - Imunoterapie a cílená léčba

Nová publikace paní doktorky Krajsové a pana docenta Bauera uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na pozadí srozumitelného výkladu jeho molekulární biologie a imunologie. Kromě aktuálně užívaných terapeutických postupů kniha popisuje také nejbližší perspektivy imunoterapie a cílené léčby melanomu.

  _________________________________________________

23. ledna 2017


Poruchy hemostázy

První novinkou roku 2017 se stala publikace našeho předního hematologa pana doktora Salaje. Knížka je věnována jak speciální hematologické problematice, tak poruchám hemostázy, s nimiž se běžně setkávají lékaři dalších oborů.

 _________________________________________________

22. prosince 2016

   _________________________________________________

21. prosince 2016

Zlomeniny proximálního femuru

Výsledkem společné práce chirurgické kliniky a kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN je nová publikace Zlomeniny proximálního femuru. Zásadní význam v komplexní léčbě těchto zlomenin má stejnou měrou jak chirurgie tak i prevence trombózy a embolie.

  _________________________________________________

20. prosince 2016


Nebojte se přežít

Kniha obsahuje mnoho neuvěřitelných příběhů lidí, kteří měli sílu přežít nemožné, a lidí, kteří jim pomohli vstát z hrobu. Společného mají to, že v nějakém období se všechny odehrávaly na Oddělené následné intenzivní péče v nemocnici v Ostrově. Říkáte, že vám se to stát nemůže? Přečtěte tuto knihu a uvidíte…

  _________________________________________________

19. prosince 2016

Artroskopie kyčelního kloubu

Novinkou našeho nakladatelství je kniha Artroskopie kyčelního kloubu. K rostoucí popularitě této progresivní minimálně invazivní metodě v ortopedii a traumatologii přispívá efektivita spojená s rychlým hojením a tedy i s časným návratem pacienta do běžného života.

  _________________________________________________

28. listopadu 2016

Slovník lékařských zkratek

Nová publikace našeho nakladatelství naplňuje přání mnoha lékařů, kteří se na nás na kongresech obraceli s otázkou, zda se taková knížka nechystá. Věříme tedy, že Slovník zcela splní jejich představy. Slovník lékařských zkratek je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou.

  _________________________________________________

24. listopadu 2016

Manuální medicína, 5. rozšířené vydání

Od prvního vydání Manuální medicíny již uplynulo 29 let a i přesto je tato publikace stále žádána. Paní docentka Rychlíková vyhověla přání čtenářů a připravila nové vydání. Kniha je jedním z nejoblíbenějších praktických průvodců a návodů pro všechny lékaře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty trpícími vertebrogenními poruchami.

  _________________________________________________

21. listopadu 2016


Farmakoterapie v těhotenství a kojení, 2. vydání

Po úspěchu prvního vydání této mimořádně aktuální a přehledné monografie připravil autorský kolektiv vedený dr. Vachkem druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Text doplňují četné praktické rady, tipy a doporučení pro každodenní praxi. Na vzniku knihy se podíleli přední odborníci z různých oborů medicíny s dlouholetou zkušeností s péčí o těhotné a kojící ženy.

  _________________________________________________

14. listopadu 2016


Farmakoterapie urgentních stavů, 2. vydání

Druhé vydání oblíbené publikace je zde! První vydání bylo přijato s nadšením lékaři širokého spektra oborů od záchranné služby přes ARO a intenzivní medicínu až po lékaře sloužící pohotovostní služby.Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme.

  _________________________________________________

4. října 2016

O čem se (ne)mluví

Příběhy mladých lidí s Downovým syndromem, ve kterých otevřeně vyjadřují své názory na lásku, přátelství, práci, manželství a intimní život, tedy na záležitosti, o nichž se ve společnosti běžně nemluví.

  _________________________________________________

30. září 2016

Křest knihy Moderní farmakoterapie v pneumologii a Doporučené postupy v pneumologii

V rámci společenského večera Moravskoslezských dnů se v Sále Milosrdných bratří v Brně pokřtily obě naše pneumologické novinky. Kmotrou Doporučených postupů se stala paní profesorka Vašáková a Moderní farmakoterapie paní profesorka Skřičková.

  _________________________________________________

29. září 2016


Doporučené postupy v pneumologii, 2.vydání

První knižní vydání Doporučených postupů v pneumologii bylo vyprodáno v průběhu dvou let. Nyní vychází druhé vydání, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky a tedy respektuje aktuální vývoj oboru.

  _________________________________________________

29. září 2016

Moderní farmakoterapie v pneumologii, 2. vydání

Druhé vydání úspěšné publikace kolektivu autorů vedeného prof. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., je unikátní nejen v oblasti respirační medicíny, ale v celé současné české lékařské literatuře. Kniha bude pokřtěna v průběhu společenského večera na XXV. Moravskoslezských pneumologických dnech v Brně.

  _________________________________________________

26. září 2016

Ztracený cirkus

Další z řady pohádek z pera Ing. Michala Vaněčka tentokrát o třech klaunech a ztraceném cirkusovém stanu. A jaké se děti dozví poučení na závěr? Momentálně velmi aktuální, a to že peníze nejsou všechno a nemohou nikdy nahradit věrné přátelství.

  _________________________________________________

21. září 2016

3D Echokardiografie

3D Echokardiografie, která byla před několika lety dostupná jen na superspecializovaných pracovištích, se nyní rychle dostává do široké kardiologické praxe. Kniha dvou našich předních odborníků je koncipována jako praktická příručka, která by měla usnadnit získání potřebné erudice.

Publikace bude pokřtěna na kongresu Echo dny v pátek 23.9.2016 a role kmotra se ujal pan profesor Linhart.

  _________________________________________________

21. září 2016

Echokardiografie u nemocných s plicní hypertenzí

Přáním autorů nové publikace je v širokém měřítku posunout diagnózu této nemoci do časných stadií, kdy je největší šance na dlouhodobý terapeutický úspěch. Echokardiografie představuje metodu první linie, která je široce dostupná a pro odhalení plicní hypertenze vysoce výtěžná. Publikace je první z plánované řady praktických příruček věnovaných moderní echokardiografii.

  _________________________________________________

21. září 2016

Endokrinologie traumatu

Těžištěm knihy prof. MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., je sledování pacientů po těžkých polytraumatech a popáleninách, sledováni byli také nemocní s traumaty oka či po elektivních operacích. Unikátní publikace je výsledkem 60 let kontinuálně probíhajícího výzkumu ve Fakultní nemocnici Ostrava. 

  _________________________________________________

20. září 2016

  

Hejkalov - CD

Velmi oblíbená knížka mezi malými čtenáři se nyní dočkala i zvukové podoby a hlas Josefa Somra nás provede napínavým dobrodružstvím po Hejkalově.     

  _________________________________________________

15. září 2016

Koronární cirkulace

V oblasti terapie ischemické choroby srdeční došlo v posledních 25 letech k zásadnímu průlomu, který zcela změnil osud nemalého procenta pacientů – možnost rychlého zprůchodnění infarktované koronární cévy, pokročilá farmakoterapie a v neposlední řadě sofistikované diagnostické metody. Přirozeným vedlejším efektem je rostoucí rozpor mezi terapeutickými možnostmi a reálnými znalostmi rutinních kardiologů a internistů. Právě s cílem tento rozpor odstranit připravil kolektiv našich předních kardiologů tuto novou publikaci.

  _________________________________________________

14. září 2016


Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2015

Po ceně České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP získala kniha pana profesora další významné ocenění. Bylo jí uděleno 2. místo Cen předsednictva ČLS JEP za knižní publikaci. Slavnostní předání proběhne v prostorách Senátu Parlamentu ČR.

Moc gratulujeme!

  _________________________________________________

6. září 2016


Idiopatická plicní fibróza

Publikace paní doktorky Šterclové, která je určena (nejen) pro pacienty a jejich blízké přináší informace o léčbě, rehabilitaci a změně životního stylu při Idiopatické plicní fibróze.

  _________________________________________________

24. srpna 2016

  

Čáry draka

Druhá básnická sbírka Ivany Štětkářové promlouvá o lidech a vztazích mezi nimi, o posledních věcech člověka. Publikaci obohacují autorské grafické listy a perokresby.

Její první sbírka „Fragmenty o životě a neživotě“ se setkala s vynikajícím ohlasem jak na literární, tak výtvarnou stránku knihy.

  _________________________________________________

22. srpna 2016

Rodička včera, dnes a zítra

Po mimořádně úspěšné knize Historie české perinatologie u nás vychází druhá publikace prof. MUDr. Zdeňka Štembery, DrSc., Rodička včera, dnes a zítra. Těžištěm knihy je zasvěcený pohled na současný stav, který je v závěru doplněn možnými budoucími trendy. V pohledu na současnou etapu vývoje perinatologie je velmi cenný autorův syntetický pohled na perinatologii od její biologické podstaty až po společenské souvislosti.

  _________________________________________________

12. srpna 2016

Farmakoterapie dyslipidemie, 2. rozšířené vydání

První vydání knihy Farmakoterapie dyslipidemie získalo mezi lékaři zaslouženou oblibu a přispělo k zavedení nových látek do terapeutické praxe. Autor knihy, náš přední expert v oblasti poruch metabolismu lipidů a aterosklerózy, doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., nyní představuje druhé aktualizované vydání.

  _________________________________________________

12. července 2016


Respirační infekce a jejich léčba

Nová kniha pana profesora Koláře vás provede léčbou celé řady respiračních infekcí využitím všech stávajících diagnostických a léčebných možností, které jsou v reálné praxi často opomíjeny.

  _________________________________________________

30. června 2016


Kam zmizí slovo, když se vygumuje?

Již pátá kniha povídek Michala Vaněčka je tady. A je tady především proto, aby vás pobavila, což se jí nepochybně podaří.  Podobně jako u předchozích titulů dodávají povídkám jiskru ilustrace Pavla Kantorka.

Naprosto ideální a jedinečná knížka na nadcházející dovolenou.

  _________________________________________________

25. června 2016

Stories of Little Tibet

Rok po vydání Příběhů Malého Tibetu přichází jejich anglická verze. Díky dobrovolníkům ze skupiny Brontosauři v Himálajích, kteří 30. června odlétají do Malého Tibetu pomáhat se stavbou školy ve vesnici Mulbek v Ladaku, se kniha dostane nejen na stránky Amazonu ale i do rukou zdejším obyvatelům.

Kniha je k dostání v pevné vazbě i paperbacku.

  _________________________________________________

20. června 2016

Cena České neurologické společnosti za vynikající monografii

S radostí oznamujeme, že publikace paní profesorky Štětkářové získala cenu České neurologické společnosti. 

Paní profesorce moc gratulujeme!

  _________________________________________________

11. června 2016


Cena ČGPS ČLS JEP

V rámci společenského večera 3. Společné konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS konaného v karlovarském hotelu Pupp byla předána panu prof. MUDr. Martanovi, DrSc., cena za nejlepší monografii v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014–2015.

Moc gratulujeme!

  _________________________________________________

9. června 2016


Vaginální vedení porodu koncem pánevním

Dnes vychází vynikající praktická příručka, která porodníkovi dává vodítka pro diagnostiku, provádění obratu zevními hmaty i správné načasování porodu. Vedení vlastního porodu je popsáno velmi instruktivně s radami a tipy pro řadu komplikujících situací, se kterými se můžeme u konce pánevního setkat.

  _________________________________________________

8. června 2016


Dystokie ramének

Kniha kolektivu autorů vedeného MUDr. Petrem Křepelkou z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze je zaměřena na každodenní porodnickou praxi, věnuje se rizikovým faktorům, prevenci a zejména pak praktickým klinickým postupům při řešení dystokie ramének.

  _________________________________________________

7. června 2016

Glaukom, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Druhé vydání úspěšné publikace doc. MUDr. Evy Růžičkové, CSc., přináší aktuální stav diagnostiky a terapie glaukomu.

  _________________________________________________

1. června 2016


Thoracic Drainage/ A Step-by-Step Guide

Poslední novinkou z prostředí pneumologie je anglický překlad velmi oblíbené publikace Hrudní drenáže od paní profesorky Vašákové. Knihu kromě klasické tištěné formy připravujeme také jako e-knihu pro všechny standardní mezinárodně používané platformy (např. Amazon).

Všechny naše novinky budeme mít od zítřka na stánku v Hotelu Diplomat na kongresu Pneumologické společnosti.

  _________________________________________________

1. června 2016

Kapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí

Nová kniha autorského kolektivu vedeného jedním z nejrespektovanějších odborníků v oblasti respirační medicíny (a to nejen z pohledu České republiky) je vynikajícím praktickým průvodcem určeným primárně pro ambulantní specialisty a rovněž pro praktické lékaře.

  _________________________________________________

31. května 2016

Intersticiální plicní procesy, 2.vydání

Po rozebrání prvního vydání autoři připravili druhé, rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává základní rys – srozumitelnost a praktičnost. Kniha je dílem spolupráce tří autorů, kteří se problematikou intersticiálních plicních procesů léta zabývají.

  _________________________________________________

31. května 2016

Praktická plicní chirurgie

V návaznosti na úspěšné publikace „Minimum plicní chirurgie – krok za krokem“ (V. Hytych a kol., Maxdorf 2013) a „Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách“ (V. Hytych, A. Tašková, M. Vašáková a kol., Maxdorf 2014) připravil kolektiv plicních chirurgů z Thomayerovy nemocnice v čele s MUDr. Alicí Taškovou a doc. MUDr. Vladislavem Hytychem, Ph.D., novou monografii „Praktická plicní chirurgie“.
Kniha rekapituluje základy anatomie hrudníku, zásady předoperačního vyšetření, anestezii u plicních operací, perioperační a pooperační péči, hlavní oddíly pak obsahují podrobné popisy jednotlivých operací se stručnou charakteristikou, indikacemi, seznamují s vyšetřovacím postupem, polohou nemocného a přístupem, anestezií a komplikacemi.

  _________________________________________________

16.-17. května 2016

      

XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Náš výstavní stánek se rozrostl i o webový portál 6000 kroků http://6000kroku.cz/ založený panem profesorem Linhartem.  

  _________________________________________________

16. května 2016

    

Křest publikace Farmakoterapie hypertenze

Kniha byla pokřtěna na stánku firmy Servier, která byla generálním sponzorem XXIV. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, a kmotrem se stal prof. Filipovský.

  _________________________________________________

13. května 2016

    

Křest publikace Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Kniha se křtila v rámci Hradeckého postgraduálního kurzu v endokrinologii za velké účasti posluchačů. 

  _________________________________________________

12. května 2016

Farmakoterapie hypertenze

Nová kniha nestora české kardiologie, prof. Jiřího Widimského, a prof. Jiřího Widimského jr. seznamuje lékaře s účinnými moderními postupy v léčbě hypertenze, a to stručnou, srozumitelnou a dobře dokumentovanou formou.

Farmakoterapie hypertenze bude jako novinka představena a zároveň pokřtěna na XXIV. výročním sjezdu České kardiologické společnosti.

  _________________________________________________

23. dubna 2016       

            


                      

Křest publikace Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Hradecké pneumologické dny se staly svědkem křtu Ultrazvuku hrudníku a role kmotra se tentokrát ujal pan profesor Kolek. 

  _________________________________________________

18. dubna 2016

Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

Novinkou našeho nakladatelství je kniha Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi. Cílem této publikace je přinést klinickým lékařům informace o možnosti využití ultrazvukového vyšetření při každodenní péči o pacienty s nemocemi nitrohrudních orgánů.

Publikace bude pokřtěna v rámci kongresu Hradecké pneumologické dny v sobotu 23.4.2016 od osmi hodin, kde si budete moci knihu prohlédnout.

  _________________________________________________

14. - 16. dubna 2016

52. diabetologické dny Luhačovice

Stánek máme letos ne na našem obvyklém místě v kulturním centru Elektra, ale ve stanu s registrací. Přijďte si prohlédnout naše dvě diabetologické novinky.

  _________________________________________________

14. dubna 2016

Křest Technologie diabetu

Na Slavnostním večeru Diabetologických dnů se kniha za účasti všech autorů pokřtila. Kmotrem se stal pan profesor Rušavý.

  _________________________________________________

13. dubna 2016


Technologie v diabetologii

Jsme rádi, že vám můžeme v rámci Diabetologických dnů v Luhačovicích, představit naši novou publikaci Technologie diabetu. Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje čtenáře s kontinuálním monitorováním glykemie v reálném čase, konstrukcí uzavřeného okruhu, dále s perspektivami náhrady endokrinní funkce pankreatu prostředky čistě technickými vs. biologickými (kmenové buňky).

  _________________________________________________

13. dubna 2016


Diabetes mellitus v kostce

Velmi úspěšná a oblíbená publikace Diabetes mellitus v kostce, která zahájila edici Současné diabetologie se dočkala druhého, rozšířeného vydání. Struktura příručky zůstává stejná (typy diabetu, rizikové faktory, epidemiologie, statistika, diagnostika diabetu, strategie léčby, výběr vhodného léku, kombinace léků, komplikace diabetu, edukace aj.), všechny údaje jsou však revidovány a aktualizovány.

  _________________________________________________

31. března 2016

12. ročník sympozia e - Diabetes

Ve čtvrtek 31. března v budově Národního muzea budete mít možnost obdivovat celou edici Současné diabetologie od paní profesorky Perušičové.

  _________________________________________________

26. února 2016

Toskánské kopce

Po velmi úspěšném vydání románu Toskánské vinice přichází na knižní trh jeho další pokračování s názvem Toskánské kopce. Opět se zde setkáváme s malířkou Candace a spisovatelem Ferencem Mátéovými, kteří se po letech kočování rozhodli usadit v Toskánsku. Italsky neuměli skoro vůbec a na nalezení domu měli pouhé čtyři týdny. Přesto se jim povedlo zrekonstruovat rozpadlý klášter a založit dnes již světoznámé vinařství Máté. 

 

 

Toskánská vinice

Pro velký úspěch jsme se rozhodli udělat dotisk Toskánské vinice a od pátku je opět v prodeji v pevné vazbě.

  _________________________________________________

18. - 20. února 2016

41. Angiologické dny

Jako každý rok se účastníme Angiologických dnů v hotelu Diplomat.

  _________________________________________________

27. ledna 2016

Neuroendokrinní nádory

Unikátní a přitom velmi praktická monografie velkého autorského kolektivu vedeného prim. MUDr. Evou Sedláčkovou, MBA (VFN Praha) a prim. MUDr. Vierou Bajčiovou, CSc., (FN Brno) seznamuje čtenáře – onkology i lékaře dalších odborností – s aktuálním stavem diagnostiky a terapie neuroendokrinních nádorů.

Kniha bude pokřtěna při slavnostním zahajování kongresu PragueONCO 2016 ve středu 27.1.2016 v hotelu Clarion. Přijďte si knihu prohlédnout ve čtvrtek na náš stánek. 

  _________________________________________________

26. - 29. ledna 2016

Colours of Sepsis Ostrava

V rámci postgraduálního kurzu pro lékaře budeme mít 28. ledna stánek v hotelu Clarion.

  _________________________________________________

25. ledna 2016

Praktický slovník medicíny, 11. vydání

Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Novinkou tohoto vydání je možnost vybrat si oblíbenou publikaci v pevné vazbě nebo s měkkou obálkou.

  _________________________________________________

19. ledna 2016

Uveitidy v kazuistikách

Kniha kolektivu autorů z Oftalmologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pod vedením doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., nabízí čtenářům precizní a srozumitelné návody jak pro diagnostiku, tak pro léčbu očních zánětů.

Publikace přináší přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých typů uveitid, které je nucen řešit každý oftalmolog.V přehledu je vždy uvedena i léčba daného případu.

  _________________________________________________

1. ledna 2016

   _________________________________________________

15. prosince 2015

Atlas ultrasonografie štítné žlázy

Dlouhoočekávaná publikace pro endokrinology a radiology je zde. Soubor ultrasonografických obrazů štítné žlázy je vhodný pro každodenní použití i pro přípravu na atestaci.

_________________________________________________

3. prosince 2015

XXIV. Česká urogynekologie

Těšíme se na vás v Clarionu. Přijďte si prohlédnout naše knížky.

  _________________________________________________

29. listopadu 2015

Moderní farmakoterapie v neurologii

Do nové knihy si naše přední neuroložka, doc. MUDr.Ivana Štětkářová, Ph.D., přizvala ke spolupráci více než 20 dalších renomovaných odborníků, jak neurologů, tak lékařů z oborů s neurologií těsně souvisejících.

Koncepce knihy klade důraz na praktičnost, na konkrétní návody jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek.

Výsledkem je mimořádně přínosná kniha, která pravděpodobně významně ovlivní farmakoterapeutické zvyklosti v české neurologické praxi.

  _________________________________________________ 

27. listopadu 2015

Velký lékařský slovník, 10. vydání

Jsme velice rádi, že ode dneška je na knižním trhu další vydání Velkého lékařského slovníku, který je velice oblíbený u lékařů a studentů lékařských fakult. Hesla slovníku pokrývají celou medicínu od anatomie či fyziologie, přes časté a závažné choroby jednotlivých orgánů (které tvoří těžiště slovníku) až např. po poruchy v psycho-sexuální oblasti. Uvedeno je několik tisíc léků a podobný počet zkratek - které často ztěžují pochopení lékařských zpráv a dokumentace.

  _________________________________________________

24. listopadu 2015

Preeklampsie

Dnes vychází nová publikace z oboru gynekologie. Prakticky orientovaná kniha kolektivu předních českých porodníků z několika fakultních pracovišť ČR přináší nejnovější poznatky a doporučení pro diagnostiku a léčbu této poruchy, která je „noční můrou“ lékařů i pacientek.

Křest Preeklampsie proběhne v pátek 27.11.2015 v rámci Konference nemocničních gynekologů a porodníků, kde budeme mít stánek. 

_________________________________________________

22. - 25. listopadu 2015

XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

V Kongresovém centru na Vyšehradě se na vás budeme tešit od pondělí 23. listopadu.

  _________________________________________________

21. listopadu 2015

VII. konference Akutně.cz

Před internistickým kongresem budeme ještě na skok v Brně.

  _________________________________________________

20. listopadu 2015

Farmakoterapie tromboembolických stavů, 3. vydání

 Třetí vydání úspěšné publikace dvou předních odborníků v oblasti angiologie a kardiologie přináší nejnovější poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými látkami na farmaceutickém trhu.

Publikace bude slavnostně pokřtěna v pondělí 23.11.2015 na kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně v Kongresovém centru.

  _________________________________________________

15. listopadu 2015

Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob

Autoimunitní choroby, kterým se nová kniha našeho nakladatelství věnuje, tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla.

Hlavní autoři – prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. a doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., jsou pracovníky III. interní kliniky LFUP a FN Olomouc, která je v rámci ČR jedním ze stěžejních pracovišť, si ke spolupráci přizvali více než tři desítky specialistů z dalších klinik a oborů, kteří se rovněž věnují autoimunitním onemocněním.

Kniha je farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.

Recenze prof. MUDr. Zbyňka Hrnčíře, DrSc.

  _________________________________________________

4. listopadu 2015

Kontroverze v diabetologii

Dnes se edice Současné diabetologie rozšířila o osmnáctý svazek, kde paní profesorka Perušičová vysvětluje kontroverzní témata diabetologie, která sebou nese rychlý vývoj poznatků v tomto oboru.

Celou edici Současné diabetologie a další diabetologické publikace našeho nakladatelství si můžete prohlédnout v pátek 6. listopadu v Poděbradech na Kongresu Ambulantní diabetologie.  

  _________________________________________________

15. října 2015 


Velký lékařský slovník 10. aktualizované vydání

V listopadu se těšíme na další vydání Velkého lékařského slovníku a jeho novou obálku jsme vám poprvé představili na billboardu v Kateřinské ulici.

  _________________________________________________

14. října 2015 

    

   

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace za rok 2014

13.10. 2015 byly v Senátu Parlamentu ČR slavnostně předány Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace za rok 2014. První a druhou cenu získaly tituly z našeho nakladatelství.

1. místo – Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví, kolektiv autorů pod vedením doc. MUDr. Tomáše Faita, Ph.D., doc. MUDr. Michala Zikána, Ph.D. a doc. MUDr. Jaromíra Mašaty, CSc.

2. místo - Naléhavé stavy v psychiatrii - prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. a kolektiv autorů

Více informací na http://www.cls.cz/aktualne/ceny-predsednictva-cls-jep-za-nejlepsi-vedecke-prace-za-rok-2014-slavnostni-udileni-v-senatu-pcr-1060

 _________________________________________________

30. září 2015 


Cena Endokrinologické společnosti

Publikace prof. MUDr. Václava Hány, CSc. - Endokrinologie pro praxi získala cenu Endokrinologické společnosti za nejlepší knižní publikaci za rok 2014.

 _________________________________________________

23. září 2015 

        

Dárci orgánů a Sepse

V tomto týdnu vychází dvě publikace, které Vám s radostí představíme už zítra na Kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Plzni, kde budeme mít stánek. Těšíme se na vás. 

 _________________________________________________

7. září 2015

Diabetes mellitus a respirační systém

Dnes se oblíbená edice Současné diabetologie rozšiřuje o další, již 17. svazek, ve kterém se paní profesorka Perušičová věnuje plicním onemocněním a jejich rizikům pro diabetiky.  

_____________________________________________________________________________

20. srpna 2015

Psoriáza

Tento týden vychází dlouho očekávaná publikace prof. MUDr. Vladimíra Vašků, CSc. PSORIÁZA - Průvodce ošetřujícího lékaře. Kniha, přes svůj malý formát, poskytuje ošetřujícím lékařům – dermatologům a praktickým lékařům - praktické návody pro diagnostiku, klasifikaci a aktuální terapii této závažné a bohužel také časté kožní choroby. Prof. Vašků, jeden z našich nejzkušenějších a nejuznávanějších dermatologů, je přednostou Dermatologické klinky LF MU a FN Brno. Kniha vychází jako 69. svazek edice Farmakoterapie pro praxi. 

_____________________________________________________________________________

23. července 2015

S Blbounem za velkým dobrodružstvím 

K prázdninám neodmyslitelně patří i dlouhé cesty autem za dobrodružstvím, a proto pro děti nadace T-SOFT ETERNITY připravila další pokračování vyprávění o Blbounovi, aby cesta rychleji utíkala. Jiří Lábus opět děti provede Jeníčka, Marušku a jejich kamaráda Blbouna řadou pohádek a vydají se i na výlet na Mauricius.    

_____________________________________________________________________________

24. června 2015

Turnerův syndrom, 4. vydání

Dnes vychází již čtvrté vydání úspěšné publikace Turnerův syndrom. Kniha je určena lékařům, kteří s touto nemocí nepřicházejí často do styku, ale hlavně rodinným příslušníkům děvčat s tímto onemocněním.  

_____________________________________________________________________________

2. června 2015

 

Imunitní trombocytopenie

Autor knihy Imunitní trombocytopenie, prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA, se ve své publikaci zaměřuje na seznámení lékaře s různými typy trombocytopenie, na pokroky v léčbě a na farmakologickou i nefarmakologickou terapii. Kniha je od zítřka dostupná na našem e-shopu.    

_____________________________________________________________________________

27. května 2015

    

ARDS

Ve dnech 27. a 29.5. se koná Kongres České společnosti intenzivní medicíny v Hradci Králové a my budeme mít tu čest zde pokřtít naši novou publikaci ARDS. Hlavním autorem knihy je MUDr. Jan Máca a odborným garantem prof. MUDr. Pavel Ševčík. Recenzenty se stali prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA a MUDr. Ivan Herold, CSc. Kniha je určena všem lékařům i zdravotnickým pracovníkům, kteří pečují o kriticky nemocné pacienty. 

_____________________________________________________________________________

17. května 2015 

Bolesti hlavy v klinické praxi

Kniha našeho předního neurologa MUDr. Rudolfa Kotase, Ph.D., která vychází v tomto týdnu, přináší čtenářům pokrok, který udělala medicína v rozeznání a léčbě různých druhů bolestí hlavy.

_____________________________________________________________________________

14.-17. května 2015

 

Spoločná konferencia SGPS a ČGPS Bratislava

V těchto dnech budeme mít postavený stánek na "zahraničním" kongresu v Bratislavě. S radostí a hrdostí se pochlubíme velkou řadou titulů s gynekologickou tematikou. 

_____________________________________________________________________________

15. května 2015

Lidské potřeby ve stáří

V minulých dnech vyšla knížka známého geriatra MUDr. Hugo Přibyla, Lidské potřeby ve stáří. "Dožít se vysokého stáří přestalo být výsadou hrstky šťastných, dnes osmdesátiletí, devadesátiletí lidé nejsou žádnou raritou. Věková struktura populace se výrazně změní, lze očekávat rychlé a výrazné stárnutí obyvatelstva České republiky.... 

_____________________________________________________________________________

5. května 2015

Světový den astmatu / Mezinárodní den porodních asistentek

Na pátého května připadají každorodně dva mezinárodně významné dny - Světový den astmatu a Mezinárodní den porodních asistentek. U této příležitosti nabízí nakladatelství Maxdorf na knižní tituly s tematickou souvislostí akční nabídku, která platí do konce týdne.

_____________________________________________________________________________

24.–26. dubna 2015

Screening kolorektálního karcinomu, 2. rozšířené vydání

Dnes vychází druhé rozšířené vydání úspěšné a velmi potřebné knížky "Screening kolorektálního karcinomu". Hlavním autorem této publikace je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, spoluautory jsou MUDr. Norbert Král, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. a MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Publikaci recenzoval doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a přednosta Ústavu sociálního lékařství LF UK, Hradec Králové a doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., nedávno jmenovaný ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Kniha byla představena na IX. jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP, která se koná ve dnech 24.–26. dubna 2015 ve Slovanském domě v Praze.

_____________________________________________________________________________

24. a 25. dubna 2015

Hradecké pneumologické dny

Dnes a zítra, tedy v pátek a v sobotu, máme stánek a řadu příjemných setkání s našimi autory na tradiční jarní akci. Hradecké pneumologické dny jsou vždy perfektně připravené a mají vynikající atmosféru.

_____________________________________________________________________________

17.–18 dubna 2015

        

Konference Sekce perinatální medicíny ČGPS: Spontánní předčasný porod

Dnes a zítra máme stánek na XXXII. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP v Liberci. V rámci konference je slavnostně pokřtěna kniha "Spontánní předčasný porod", jejímiž hlavními autory jsou MUDr. Michal Koucký, Ph.D. a MUDr. Jan Smíšek, Ph.D. Role kmotry knihy se ujala vůdčí osobnost české perinatologie doc. MUDr. Alena Měchurová, která je mj. autorkou úspěšné knihy Kardiotokografie (již dvě vydání v nakl. Maxdorf) [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

17. dubna 2015

    

Diabetologické dny, Luhačovice: křest knihy Léčba diabetické nohy odlehčením

Ve čtvrtek 17. dubna se koná slavnostní večer 51. Diabetologických dní. Večer uvádí zpěvačka Olga Lounová, slavnostní zahájení je v rukou prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc. a prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, CSc. Hned po zahájení se koná křest knihy Léčba diabetické nohy odlehčením, hlavními autorkami knihy jsou MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. a prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, DrSc., obě z Diabetologického centra IKEM. Kromě obou hlavních autorek je na parketu ještě několik dalších spoluautorů, slovo dostává na přání prorf. Jirkovské MUDr. Petr Krawczyk, přední osobnost ortopedické protetiky v ČR. Kmotrami knihy jsou doc. MUDr. Sylvie Lacigová (Interni klinika FN Plzeň) a MUDr. Pavlína Piťhová(Interní klinika FN Motol). [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

17. dubna 2015

   

Křest knihy Příběhy malého Tibetu

Večer 17. dubna se v klubu NOD v Dlouhé ulici na Starém Městě konal křest knihy s tématem poněkud neobvyklým pro nakladatelství specializované na lékařskou literaturu. Jde však o knižní titul, na který jsme velmi hrdí, a to nejen pro to, že úvodní slovo ke knize napsal 14. Dalajláma s připomenutím odkazu Václava Havla. Malý Tibet, tedy Ladak, je oblast v severní Indii, kde žije tibetská menšina, částečně autochtonní, částečně emigranti z Tibetu. Kniha obsahuje příběhy o minulosti, současnosti a budoucnosti Malého Tibetu napsané obyvateli vesnice Mulbekh. Kniha je dílem Luboše Pavla a Anety Pavlové ze skupiny Brontosauři v Himálajích, která mimo jiných aktivit podporuje budování školy ve vesnici Mulbek v Ladaku. Spolu s autory a známou herečkou Ivetou Duškovou knihu pokřtil ředitel školy Norboo a buddhistický učitel Vivek, kteří na křest knihy přijeli z Malého Tibetu. Partnery knihy Příběhy Malého Tibetu jsou Nadace T-soft eternity a Linnhartova Nadace. 

_____________________________________________________________________________

16. dubna 2015

    

Křest knihy Praktický průvodce cukrovkou II.

Luhačovice, 51. diabetologické dny; ve čtvrtek v podvečer se koná sympozium firem Behringer Ingelheim a Eli Lilly, na kterém je slavnostně pokřtěna kniha MUDr. Jany Psottové, Praktický průvodce cukrovkou II. Kmotrem knihy je prof. George Grunberger, M.D., FACP, FACE, jeden z nejvýznamnějších americký diabetologů. Profesor Grunberger je českého původu a i po 47 letech ve Spojených Státech ovládá perfektně svou mateřštinu. Ve svém krátkém projevu prof. Grunberger vyzdvihl význam edukace pacientů a ocenil, že kniha dr. Psottové má v tomto šanci, aby byla ze strany pacientů dobře přijata díky své srozumitelnosti a názornosti. Předmluvu ke knize napsal prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA. [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

15. dubna 2015

    

Diabetologické dny, Luhačovice; křest knihy Léčba inzulinem.

Středeční večer je vyhrazen sympoziu společnosti Sanofi, které se koná ve Společenském domě (nově zrekonstruovaném v souvislosti se schůzkou ministrů EU v r. 2009). Na závěr oficiální části, po dvojpřednášce prof. MUDr. Milana Kvapila, DrSc. a doc. MUDr. Martina Prázného, CSc. (která byla kromě diabetu věnována také prokrastinaci) je zařazen slavnostní křest nové knihy MUDr. Jana Brože "Léčba inzulinem". Knihu křtí prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., který byl také jejím recenzentem. Na podiu je kromě autora, prof. Škrhy a obou posledních přednášejících také např. předsedkyně České diabetologické společnosti prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. Zdněk Rušavý nebo CSc., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. [další fotografie viz náš facebook]

_____________________________________________________________________________

15. až 17. dubna 2015


Diabetologické dny, Luhačovice

Od středy 16. dubna do pátku 18. dubna má nakladatelství Maxdorf stánek na 51. Diabetologických dnech, tradičně konaných v Luhačovicích. Palác Electra (přes občasnou kritiku) symbolizuje pro většinu účastníků dlouhou tradici, je proto hlavním místem kongresu i letos a atmosféra je zde velmi přátelská. Režijně má tento kongres, jeden z největších pravidelně konaných v ČR, na starosti již po několikáté Galén-Symposion.

_____________________________________________________________________________

14. dubna 2015

    

Kniha prof. Martana je na Amazonu

Anglické vydání knihy prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology je oficiálně registrováno na globálním prodejním portálu Amazon.com. Kniha vyšla jako paperback a současně jako e-book, který je na Amazonu možné stáhnout ve verzi pro Kindle i pro tablety (Apple i Android). V současné době je kniha k dispozici na americkém Amazonu, připravuje se také registrace v Evropě.

_____________________________________________________________________________

7. dubna 2015

    

Knižní novinka: Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

V úspěšné eidici Současná diabetologie vychází již 16. svazek pod názvem Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt. Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., v této knize přináší jak trvale platné poznatky, tak zcela nejaktuálnější novinky sahající až do prvních měsíců roku 2015. Kniha bude v nejbližších dnech k dispozici v knihupectvích krajských a okrasních měst, a samozřejmě bude v prodeji na stánku nakladatelství Maxdorf na 51. Diabetologických dnech v Luhačovicích.

_____________________________________________________________________________

24. března 2015

Maxdorf spustil anglické stránky maxdorf.com

Internetové stránky maxdorf.com nejsou koncipovány jako prostý překlad českých stránek. I když některé části jsou zatím pro oba weby shodné, anglické stránky budou dvěma samostatně spravovanými doménami. Spuštění souvisí se zahájením vydávání některých knižních titulů v angličtině, jako první se nyní připravuje anglické vydání vynikající publikace prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc. New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology (druhé vydání této publikace v češtině najdete zde)

_____________________________________________________________________________

18. března 2015 

   

Knižní novinka: Abeceda diabetu vychází počtvrté  

V předvečer konference "Dětská diabetologie 2015" (která se bude konat ve dnech 20.--21. března 2015 v hotelu Clarion v Praze) vychází čtvrté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání velmi úspěšné publikace Abeceda diabetu. Hlavními autory jsou tentokrát prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., doc. MUDr. Štěpánka Průhová a doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., z Dětské kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

_____________________________________________________________________________

2. března 2015 

Internetový portál 6000kroku.cz  

Portál 6000kroků.cz propagující změnu životního stylu, v jehož centru je pravidelná chůze, získává stále více návštěvníků. Na březen jsme na náš billboard v Kateřinské ulici dali tento vizuál vytvořený v našem grafickém studiu (photo: Getty images)

_____________________________________________________________________________

19. února 2015 

    

Kniha Ambulantní operace křečových žil získala Linhartovu Cenu 

 • Již 40. výroční Sjezd Ćeské angiologické společnosti byl dnes zahájen v holetu Clarion v Praze. Kniha Ambulantní operace křečových žil, jeden z úspěšných knižních titulů vydaných v nakladatelství Maxdorf v roce 2014, byla oceněna 2. místem prestižní soutěže o Linhartovu cenu. Její autor, MUDr. Karel Novotný, renomovaný kardiovaskulární chirurg (2. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Motol) je považován za průkopníka nových metod v cévní chirurgii. [na obrázku přebírá cenu z rukou MUDr. Broulíkové v přítomnosti nestora české angiologie MUDr. Přerovského; Photo Maxdorf]

_____________________________________________________________________________  

14. února 2015  

   

Křest knihy Základy moderni venerologie 

 • Slavnostnim křtem nové učebnice Základy moderní venerologie byla v sobotu 14. února 2015 zahájena Národní konference Sekce infekčních nemocí České gynekologicko-porodnické společnosti v Konferenčním centru v Praze. Autoři knihy Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MUDr. David Jilich, Ph.D. and MUDr. Daniela Vaňousová, Ph.D. požádali prezidenta ČGPS doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, Ph.D., aby se stal kmotrem knihy.
 • Učebnice malého formátu o 180 stranách pokrývá všechny oblasti moderní venerologie – genitální bradavice, HPV infekce, chlamydiové a mykoplasmové infekce, scabies, pediculosis pubis, HIV, HBV, HCV, inguinální granumomata a mnoho dalších – samozřejmě kromě klasických venerických nemocí, kterými jsou gonorrhoea a syphilis. Závěrečné kapitoly jsou věnovány sexuálnímu násilí na ženách and STD u homosexuálních žen.  [Photo Maxdorf]   
_____________________________________________________________________________

26. ledna 2015  

   

Výkladový slovník pro zdravotní sestry  

 • Na českém knižním trhu je několik lékařských slovníků z nakladatelství Maxdorf. Rodinu slovníků se zdravotnickou tématikou nyní rozšířil Výkladový slovník pro zdravotní sestry, jehož autory jsou Eva Kašáková, Martin Vokurka a Jan Hugo.
 • Slovník byl vydán pod patronátem České Asociace Sester. [Na fotografii je billboard nakl. Maxdorf v Kateřinské ulici v Praze 2, v prostoru 1. Lékařské fakulty UK. 

_____________________________________________________________________________

21. ledna 2015

    

Prague Onco Book Launch: Ať žijí stomici 

 • Ve dnech 21. až 23. ledna 2015 se v pražském Clarion Congress Hotelu konalo 6. Pražské Interdisciplinární Onkologické Kolokvium PragueONCO 2015Na pozvání doc. MUDr. Petry Tesařové, Ph.D., jedné z vůdčích osobností současné české onkologie, byla letošní pacientská sekce zahájena slavnostním křterm knihy na téma stomie. Kniha s titulem Ať žijí stomici byla prezentována společně legendárním českým mimem Borisem Hybnerem (jehož fotografie je obálce knihy) a předním českým chirurgem prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc.
 • Profesor Pafko ve svém velmi působivém projevu vzpomínal na svou první ileostomii před 50 lety a na obrovský pokrok v kvalitě života pacientů se stomií, ke kterému od té doby došlo. 
 • Kniha mohla vyjít díky podpoře Nadace T-Soft Eternity v čele s Ing. Michalem Vaněčkem (na fotografii zcela vlevo). 

_____________________________________________________________________________ 

14. ledna 2015

Endokrinologie pro praxi  

 • Přední český endokrinolog prof. MUDr. Václav Hána, DrSc. je autorem příručky s názvrm Endokrinologie pro praxi. Stručná a mimořádně dobře strukturovaná knihy nabízí svým čtenářům – především endokrinologům, diabetologům a internistům – přesně ten objem vědomostí, který potřebují ve své každodenní praxi. Zatímco teorie je dávkována jen v takové míře, aby byl kontext srozumitelný, diagnostika a léčba je vysvětlena dostatečně detailně, někdy téměř ve stylu "kuchařky". Professor Hána působí již přes 30 let na 3. interní klinice 1. LF UK, jednom z předních endocrinologických center střední Evropy.

_____________________________________________________________________________ 

10. ledna 2015

Naléhavé stavy v psychiatrii

 • Maxdorf Publishing vydává dlouho očekávanou příručku Naléhavé stavy v psychiatrii. Hlavní autorkou tohoto pozoruhodného a velmi užitečního díla je Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., která jako spoluautory přizvala špičku české psychiatrické komunity. Kniha je určena jak psychiatrům, tak lékařům jiných odborností, kteří se mohou setkat s duševně nemocným člověkem v akutním stadiu jeho poruchy.  

_____________________________________________________________________________ 

8. ledna 2015

  

Přední česká neuroložka vydává knihu básní a obrazů 

 • Maxdorf je nakladatelství specializované na odbornou lékařskou literaturu. Každý rok jako doplněk k 40 až 50 lékařským, resp. biomedicínským titulům v tomto nakladatelství vychází několik titulů mimo toto základní zaměření.
 • Večer 8. ledna 2015 v doznívající vánoční atmosféře se konal slavnostní křest knihy básní a obrazů Ivany Štětkářové. Křest se konal v prostorách barokního hostince U Kaštanu historicky svázaného s blízkým Břevnovským klášterem. Kmortem knihy se stal známý herec Marian Roden, který v rámci večera přečetl z knihy několik básní. Na akce se sešla společnost složená jak z významných lékařů, tak představitelů pražské umělecké komunity.
 • Doc. Ivana Štětkářová, Ph.D., přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, je mezinárodně uznávanou expertkou v oblasti EMG a spasticity; na toto téma vydala před nedávnem úspěšnou učebnici Spasticita a její léčba (Maxdorf 2013) [Photo Aleš Dvořák]

 

 

 

 

 


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače