Přehled častých chyb v lékařských textech

Zde uvádíme nejčastější chyby, které se opakovaně objevují v rukopisech lékařské literatury - knih i časopisů. Na sbírce se podíleli jak naši redaktoři, tak redaktoři dalších českých nakladatelství a vydavatelství zaměřených na lékařskou literaturu. Jako první je vždy uveden chybný tvar (černě), správné tvary jsou označeny oranžově a uvedeny trojúhelníčkem.

[Copyright © Maxdorf 2015] 

A

 • á 50 g► à 50 g
 • abscence, abstence ► absence
  ~ ve smyslu „nepřítomnost“; srov. substrakce
 • absorbce ► absorpce
  ~ pod vlivem absorbovat (srov. adsorbce, resorbce)
 • abusus, abuzus ► abúzus
 • acethylen, acetylén ► acetylen
 • accuminatus► acuminatus
  ~ condyloma acuminatum
 • adhesivus  adhaesivus
 • adhezovat adherovat
  ~ pod vlivem adheze
 • adsorbce  adsorpce
  ~ pod vlivem adsorbovat; srov. absorbce, resorbce; poznámka: termín adsorbovat někdy redaktoři z neznalosti opravují na absorbovat, jde o dva odlišné pojmy, kdy absorpce označuje pohlcování (dovnitř), zatím co adsorpce znamená adhezi na povrch (srov. adsorprční uhlí)
 • a j. aj.
  ~ základní zkratky jazyka se obvkle píší dohromady, podobně jako aj. se píše také atd. apod. Další typickou chybnou je použití zkratky mimo ukončení výčtu; tam, kde se slovo “jiný” vztahuje k dalšímu slovu, nelze zkratku použít: např. ... chybně: ... aj. nálezů, správně: ... a jiných nálezů  
 • aktívní  aktivní
 • ale
  ~ častou chybou je použítí "ale" místo stylisticky správného "však", tj. v případech, kdy těsně po čárce (tedy ještě před spojkou, následuje sloveso. Příklad: horečku už nemá, je ale ještě slabý ... horečku už nemá, je však slabý
 • Zde uvádíme nejčastější chyby, které se opakovaně objevují v rukopisech lékařské literatury - knih i časopisů. Na sbírce se podíleli jak naši redaktoři, tak redaktoři dalších českých nakladatelství a vydavatelství zaměřených na lékařskou literaturu. 
 • alfa-lytika ► alfalytika
 • algorytmus ► algoritmus
 • alterovat 
  ~ výraz je v lékařských textech běžný, označuje „poškozovat“ či „narušovat“; někdy se však objeví chybně ve významu „střídat“, správně ovšem alternovat; lépe je se však tomuto užití (v medicíně nepříliš obvyklému) vyhnout
 • ambulatórium ► ambulatorium
 • ambulatorní  ► ambulantní
  ~ jde o chybný překlad angl. “ambulatory”
 • analysa, analyza ► analýza
 • analytickosyntetický ► analogicko-syntetický
  ~ vztahující se k analýze i syntéze; slovo bez divizu by odkazovalo k nesmyslné „analytické syntéze“
 • anatomicko-fyziologický
  ~ vztahující se k anatomii i fyziologii; srov. patologickoanatomický
 • anatomicko-patologický
  ~ vztahující se k anatomii i patologii; srov. patologickoanatomický
 • aneurysmů  ► aneurysmat
 • analog ► analogon
 • angina ► angína
  ~ tonzilární angína (ale angina tonsillaris)
 • angína pectoris ► angina pectoris
 • angína pektoris ► angina pectoris
 • anglo-saský ► anglosaský
 • anion/aniont
  ~ dnes se připouštějí oba tvary, dříve byl v 1. p. sg. přípustný pouze „anion“, v 2. p. aniontu
 • anionový ► aniontový
 • anterioposteriorní ► anteroposteriorní
 • antidatovat ► antedatovat
  ~ podobně “anticedent”, “antigrádní” apod.
 • antihelmintikum ► anthelmintikum
 • antihypertenzivní léčba ► antihypertenzní léčba
 • a pod. ► apod.
 • arbitrážní (jednotky) ► arbitrární (jednotky)
 • aróma ► aroma
 • arómatický ► aromatický
 • artérie ► arterie
 • arthrogryphosis ► arthrogryposis
 • artificiální  ► arteficiální
 • arytenoideus ► arytaenoideus
 • astma bronchiale ► asthma bronchiale
 • asymtomatický ► asymptomatický
 • atlantický ► atlantský
  ~ Atlantský oceán (pod vlivem angl. atlantic ocean, kde ovšem -ic je koncovka)
 • a t. d. ► atd.
 • atresie, atrésie  ► atrézie
 • auditórium ► auditorium
 • autoimunní choroby ► autoimunitní choroby
 • autorsko-právní ► autorskoprávní
  ~ týkající se autorského práva
 • azathioprim ► azathioprin
  ~ snad pod vlivem Daraprim (?)
 • až/a
  ~ mezi 20 až 30 %  mezi 20 a 30 % 

[Copyright © Maxdorf 2015] 

 

B

 • B-lymfocyty, B-buňky ► B lymfocyty, B buňky
 • baktérie ► bakterie
 • balonek ► balónek
 • balónková ► balonková
 • baze ► báze
  ~ v chemii (dusíkaté báze, pryskyřice na bázi formaldehydu) i v obecném kontextu (na této bázi byla nakonec dohoda podepsána) je přípustná pouze varianta „báze“, v medicíně působí např. „lební báze“ velmi neobvykle, proto se ponechává krátký tvar „baze“.
 • bázický ► bazický
 • benzén ► benzen
 • beze sporu► bezesporu
 • bez počtu►  bezpočtu
 • bifosfonát ► bisfosfonát
 • bikarbonát ► hydrogenuhličitan
  ~ v chemii (dusíkaté báze, pryskyřice na bázi formaldehydu) i v obecném kontextu (na této bázi byla nakonec dohoda podepsána) je přípustná pouze varianta „báze“, v medicíně působí např. „lební báze“ velmi neobvykle, proto se ponechává krátký tvar „baze“
 • bimanuelní ► bimanuální
 • blond ► plavovlasý
  ~ jde o výraz na hranici spisovnosti, resp. spisovný, avšak ne zcela vhodný pro odborný text 
 • bronchiogenní
  ~ tvar bronchiogenní je v každém případě nesprávný, redaktor jej musí podle kontextu opravit na   bronchogenní (původu z průdušek, typicky bronchogenní karcinom) nebo   branchiogenní (embryonálního původu z žaberních oblouků, typicky branchiogenní cysty)
 • bróm ► brom
 • bujón ► bujon
 • by jste ► byste

[Copyright © Maxdorf 2015] 

 

C

 • calcium glukonát ► kalcuimglukonát
 • ~ latinský tvar je však pouze Calcium gluconicum
 • c-AMP ► cAMP
 • cartilago corniculatum ► cartilago corniculata
  ~ latinská slova končící na "-o" jsou obvykle rodu ženského
 • cauda ecquina ► cauda equina
 • celullitis ► cellulitis
 • cirkadiální, cirkadiární ► cirkadiánní
 • citrón ► citron
 • clearence ► clearance
 • clustr ► klastr
  ~  v českém kontextu je již přípustný pouze počeštěný tvar
 • cloro- ► chloro-
  ~ jde o anglický způsob psaní chemických látek, podobně jako záměna „ch“ za „qu“, např. cloroquin (správně chlorochin) aj.
 • colli: viz E. colli
 • condylomata accuminata ► condylomata acuminata
  ~ lat. acuminatus znamená zašpičatělý, acumen špička, jde o slovo příbuzné s lat. acutus hrotitý, přen. prudký
 • Creutzfeld-Jacobova nemoc ► Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
  ~ 
  tento častý tvar obsahuje celkem 3 chyby: Creutzfeldt se píše s "t" na konci, Jakob se píše s "k" a u eponym obsahující příjmení dvou osob je třeba obě převést do přivlastňovacího tvaru 
 • CSc.
  ~ k častým chybám patří psaní titulu CSc., DrSc., Ph.D. apod. bez čárky za jménem; správně: MUDr. Jan Novák, CSc., primář neurologického oddělení ...
 • CT
  ~ chybně ... CT prokázalo, ... správně:   CT prokázala; u zkratek je třeba vždy vnímat gramatický rod   
 • curaremimetika, curarimimetika ► kuraremimetika, kuraremimetika
  ~ viz poznámku u hesla “kuraremimetika/kurarimimetika”
 •  cystida  ► cystitida

Č

 • častost ► četnost
  ~ slovo častost spisovná čeština dříve neznala, jde o uměle odvozený tvar; rozhodně je třeba se mu vyhnout v dobrém odborném stylu
 • čisticí / čistící
  ~ správně je čisticí prášek, stějně jako žena čistící okna 
 • čtyři
  ~  chybně: u čtyřech pacientů   správně: u čtyř pacientů  (2. p.)
  ~ avšak: ve čtyřech případech z deseti (6. p.) 
 • čtyřista, čtyřistatisíc ► čtyři sta, čtyři sta tisíc

[Copyright © Maxdorf 2015] 

 

D

 • dceřinné buňky ► dceřiné buňky
 • dekonjungovat ► dekonjugovat
 • den
  ~ jako časová jednotka se má podle mezinárodní normy používat pouze „d“, podobně jako hodina je „h“ apod.
 • denodenní ► každodenní
 • depresívní ► depresivní
 • destruktovat ► destruovat
 • desinfekce ► dezinfekce
 • desinhibice ► dezinhibice
 • desintegrace ► dezintegrace
 • detekovat ► detegovat
  ~   tento tvar, který byl před dvaceti lety považován v odborné literatuře za nekulturní, je dnes tak běžný, že jej je třeba považovat za přípustný; srov. poznámka u sekretovat
 • detoxifikovat, detoxifikace ► detoxikovat, detoxikace
 • devětset ► devět set
 • díky ► vinou, vlivem
  ~ díky náledí si zlomil ruku  vinou náledí si zlomil ruku  viz ...
  ~ díky nízké teplotě se tvoří náledí  vlivem nízké teploty se tvoří náledí
 • diftheroides, diphteroides ► diphtheroides
 • disciphormis ► disciformis
  ~ viz keratitis disciphormis
 • disinfekce ► dezinfekce
  ~ viz pozn. u hesla distilace
 • disintegrace ► dezintegrace
  ~ viz pozn. u hesla distilace
 • distilace, distilovaný ► destilace, destilovaný
  ~ bývá pod vlivem angličtiny, kde je správný tvar distillation
 • dlouhotrvající ► dlouho trvající
  ~ nelze odvozovat ze slov typu “dlouhohrající” (deska)
 • dokladovat ► dokládat
  ~   i přes značné rozšíření jde stále ještě o úřednický žargon minulého režimu
 • Dopplerovské vyšetření  ► dopplerovské vyšetření
 • důsledek
  ~ viz následek
 • dvěstě, dvěstětisíc ► dvě stě, dvě stě tisíc
 • dyskomfort ► diskomfort
 • dyspaurenie ► dyspareunie

[Copyright © Maxdorf 2015] 

 

E

 • E. colli  ► E. coli
  ~ chyba vlivem collum (krk), zde colon (tlusté střevo)
 • ecquivocal ► equivocal
 • endémie ► endemie
 • endiastolický ► enddiastolický
 • endotelium ► endotel
 • enzim ► enzym
 • epidémie ► epidemie
 • equinní ► ekvinní
 • erythema chronica migrans ► erythema chronicum migrans
 • etiopatogeneza ► etiopatogeneze
  ~ srov. patogeneza
 • eventuelní ► eventuální
 • exangvinační, exankvinační ► exsangvinační
 • expresovat, expretovat ► exprimovat
 • expirace ► exspirace
  ~ může se zdát nelogické, neboť řada tvarů bez “s” (exudace či extirpace) jsou chybné; v případě exspirace došlo již v latině k asimilaci z důvodu fonetiky; pozor v angl. textech je správně expiratory, expiration
 • expozice, exponovat ► se 3. pádem! 
  ~ chybně: expozice sluncem; správně: expozice slunci (odpovídá českému “vystavit čemu”, ne “působit čím”)
 • extenzívní ► extenzivní
  ~ oba tvary jsou možné, krátkému se v odborné literatuře dává přednost
 • extraktovat ► extrahovat
 • exudace ► exsudace
 • extirpace ► exstirpace
 • elementální ► elementární
  s odkazem na Werichova císaře Rudolfa by snad mohlo být správně "l"

F

 • familliaris ► familiaris
  ~ podobně v angl. textech se často vidí chybný tvar familly místo family
 • flegmóna ► flegmona
 • fluór ► fluor
 • fokuzace ► fokusace
 • formace ► tvorba
  ~ jde o chybné převzetí angl. formation, české “formace” označuje pouze tvarové uspořádání
 • fosgén ► fosgen
 • fosfokreatinin ► fosfokreatin
  ~ viz pozn. u hesla kreatin 
 • frekvenční ► frekventní
  ~ ve smyslu častý; ve vztahu k frekvenci je uvedený tvar správný (frekvenční charakteristika, frekvenční analýza) 
 • fyzikálně-chemický/ fyzikálněchemický
  ~ první tvar znamená “vztahující se k fyzice i chemii” druhý pak “k fyzikální chemii”

G

 • galérie ► galerie
 • gangrenosus ► gangraenosus
 • geneza ► geneze
  ~ srovnej patogeneza, epigeneza apod.
 • glukoneogeneza ► glukoneogeneze
 • gluteus / glutaeus
  ~ podle nové anatomické nomenklatury je již správný pouze tvar gluteus, přestože latinsky správný tvar je glutaeus
 • glykozyl ► glykosyl
 • glykosoláza, glykozoláza ► glykosyláza
 • Göttingen, Tübingen
  ~   v kultivované češtině zůstává tvar stejný ve všech pádech týž ... odjel z Göttingen (ne v Göttingenu)... sjezd Německé chirurgické společnosti v Tübingen (ne v Tübingenu)
 • gr ► g
  ~ mezinárodní jednotka označující gram je „g“, gr se občas užívá v americké literatuře, i tam ovšem nesprávně
 • granule ► granula
  ~   chybně: bazofilní granule v cytoplasmě; správně:bazofilní granula v cytoplasmě; granule je plurál od „ta granule“ (granulovaná potrava, granule pro psy), granula od „to granulum“
 • guma ► pryž
  ~   guma již v posledních dvaceti letech ztratila nespisovný charakter, v odborné literatuře by se však měla dávat přednost termínu "pryž" 

[Copyright © Maxdorf 2015]

 

H

 • halid ► halogenid
 • hallogen ► halogen
 • halogen / halogenid
  ~ „halogen“ označuje prvek (fluor, chlor, brom, jod, astat), halogenid je sloučenina halogenu s kovem, např. NaCl, KJ apod.
 • hematemeza► hematemeze
  ~  podobně jako další podobné tvary (srov. patogeneze) nelze tvar "hematemeza" považovat za nespisovný, je však stylisticky a kulturně méně vhodný v odborném textu; podobě v pádech: chybně:
   "hematemezou, hematemezu" ... správně: hematemezí, hematemezi (vzor: krize, bez krize, krizi, kým? krizí)
 • hemato-encefalická ► hematoencefalická
 • hemato-renální ► hematorenální
 • Hemophilus, Haemophillus ► Haemophilus
 • Henleova klička / Henleho klička
  ~ obě možnosti jsou správné, je však třeba dbát na jednotný tvar v celém textu
 • hepatomegálie ► hepatomegalie
 • hipocampus ► hippocampus
  ~ použijeme-li “c” je přípustný pouze tvar s “pp”, počeštěný tvar "hipokampus" lze použít v textech pro širokou veřejnost
 • Hirchsprungova nemoc ► Hirschsprungova nemoc
  ~ pomůcka: Hirsch = jelen, Spring = skok, dohromady tedy "jelení skok" 
 • hladina glykemie ► glykemie
 • hlezenný (kloub) ► hlezenní
 • ho ► je
  ~ 
  ve vazbě na podstatné jméno středního rodu:  ... svědění nebývá intenzivní, ale lze je považovat za varovný příznak. (chybně: ... lze ho považovat ...)
 • hod., hod ► h
  ~ mezinárodní jednotka označující hodinu je „h“, námitka, že by mohlo dojít k nepochopení neobstojí, ve spojení s číslovkou, resp. s lomítkem (5 mg/h), stejně jako v grafu, je zcela jednoznačná, stejně jako g pro gram nebo s pro sekundu. Ve větě pak je lépe vypsat celým slovem (po 3 hodinách, po třech hodinách. V akcidenčních tiskovinách (pozvánky aj.) je však lépe dát přednost „hod.“ před jednotkou „h“; vždy bychom si však měli uvědomit, že maximální rychlost 50 km/h je vnímána zcela jednoznačně, a to již více než dvě generace
 • hormón ► hormon
 • hydrofilita ► hydrofilie
  ~ 
  srov. lipofilita
 • hypermetilace ► hypermethylace
 • hypertriglycidemie ► hypertriglyceridemie
 • ~ zcela korektní název je hypertriacylglycerolemie, ale vzhledem k délce slova se dává znovu přednost kratšímu hypertriceridemie; hypertriglycidemie je ovšem název nepřípustný
 • hypofýzektomie  ► hypofyzektomie
 • hypothalamus
  ~ viz osa hypothalamus-hypofýza-nadledviny
 • hystérie ► hysterie

Ch

 • chřipkovitý ► chřipkový
  ~ chřipkovité příznaky   chřipkové příznaky
  ~ analogie: hruškový kompot, hruškovitý tvar; srov. záchvatovitý
 • chemoataktický ► chemotaktický
  ~ jde o „zkřížení“ slov chemotaktický a chemoatraktant
 • chlór ► chlor

I

 • incise ► incize
 • incisovat, incizovat ► incidovat
 • incissura ► incisura
  ~ patrně pod vlivem “fissura”
 • inflamatorius ► inflammatorius
 • infusovat, infuzovat ► infundovat
 • injektovat ► injikovat
  ~ termín “injektovat” se užívá v technice (injektovat beton do základů stavby), v medicíně je přípustný pouze tvar “injikovat”; srov. sekretovat
 • inkluzivně ► inkluzive
  ~ srov. respektivně
 • instruktovat ► instruovat
 • intenzívní ► intenzivní
  ~ 
  oba tvary jsou možné, krátkému se v odborné literatuře dává přednost
 • interaktovat ► interagovat
 • intermediální  ► intermediární
 • intrabuněčný ► nitrobuněčný nebo intracelulární
 • intravitrální ► intravitreální
 • interoseus ► interosseus
 • iod ► jod

J

 • jak/než
  ~ více jak polovina  více než polovina
 • jako kdyby byl ► jako by byl
  ~   chybně: buňky vypadají, jako kdyby měly vykousané okraje ... správně: ... jako by měly ...
 • Jacksonské křeče ► jacksonské křeče
 • Jánský ► Janský
 • Jarish ► Jarisch
  ~   chybně:
   Jarish-Herxheimerova reakce, Jarishův roztok, správně: Jarischova-Herxheimerova reakce, Jarischův roztok
 • je potřebné ► je třeba
 • jedenkráte, jedenkrát ► jednou
  ~   
  v odborné literatuře se dává přednost slovu „jednou“
 • jedná se o ► jde o
  ~   tvar "jedná se o" je dnes přípustný, příspustnost však není důvodem dávat mu přednost před stylisticky vyšším "jde o" (jde o doslovné a zbytečné převzetí něm. es handelt sich um)
 • jenž, jež
  ~   jenž se 
  užívá jen u mužského rodu (zánět, jenž vyvolal ...), v ženském a středním je třeba užívat jež (bronchitida, jež vedla k ..., zranění, jež bylo léčeno); v množném čísle se pak užívá životných podstatných jmen mužského rodu již (odborníci, již se shodli na tomto konsenzu), v ostatních případech opět jež (cévy, jež byly postiženy aterosklerózou)
 • jód ► jod

[Copyright © Maxdorf 2015]

 

K

 • K (kelvin)
  ~   tvar "stupně Kelvina" je chybný, stejně jako použití symbolu stupně: chybně: 273 °K, správně:273 K
 • karbohydrát ► sacharid
 • ~ viz také uhlovodan
 • karcioembryonální ► karcinoembryonální
 • kardiopulmonární ► kardiopulmonální
 • karotén ► karoten
 • katetr ► katétr
 • kationt ► kation
  ~ korektní je v 1. pádu j. č. pouze tvar “kation”, “t” je přítomno v dalších pádech; tvar s “t” na konci se dříve považoval za hrubou chybu, podobně jako by bylo např. ten chiasmat, pankreat apod.; s poklesem znalostí klasických jazyků se dnes tento tvar připouští; viz též poznámku u hesla “kationický”
 • kationický, kationový ► kationtový
  ~ chybně podle angl. cationic; podobně jako je chybný tvar s “t” v 1. pádu j.č., je chybný tvar bez “t” v ostatních pádech
 • keratinin ► keratin
  ~ asi pod vlivem kreatinin
 • keratitis disciphormis ► keratitis disciformis
  ~ výraz disciformis je latinského původu, je odvozen od lat. forma tvar; řecký ekvivalent je morphe, odtud asi pocit, že se má psát „ph“
 • Kimmlstiel ► Kimmelstiel
  ~ součást názvu Kimmelstiel-Wilson (diabetická nefropatie)
 • koherenční ► koherentní
  ~ optical coherence tomography se správně překládá jako optická koherentní tomografie
 • koma ► kóma
 • kompenzatorní ► kompenzační
  ~ podobně obligatorní, oxidativní apod. 
 • komponent ► komponenta
 • komponovaný ► složený
  ~ většina těchto nádorů je komponována pouze z buněk prvního typu; otrocké převzetí angl. composed 
 • konfirmace ► potvrzení
  ~ jde o otrocké převzetí anglického „confirmation“, v češtině pojem „konfirmace“ tradičně označuje biřmování (na významu slova nic nemění odpadnutí většiny populace od víry)
 • konfirmační ► konformační
  ~ někdy pouhý překlep, jindy však systematicky v celém rukopisu 
 • kongescence ► kongesce
  ~ slovo svádí k rozřšíření analogicky k „tumescence“, „eflorescence“, „luminiscence“ aj.; na rozdíl od těchto slov, která jsou odvozena od latinských sloves končících v 1. os. sg. na –esco (tumesco, floresco aj.), kongesce je odvozena o congero, resp. od perfekta congestum; viz též dekongescence
 • konjungovaný ► konjugovaný
 • konjungovat ► konjugovat
 • konsensus ► konsenzus
 • konstitutivní ► konstituční
 • kostěnný ► kostěný
  ~   srov. dceřinný, trojklanný 
 • kreatin / kreatinin ► 
  ~ kreatin, resp. fosfokreatin jsou látky, které se účastní metabolismu, kreatinin je odpadní látka stanovovaná v laboratoři
 • Kreutzfeldova-Jacobova nemoc ► Creutzfeldova-Jakobova nemoc
 • křížový obratel  ► sakrální obratel
 • kulturální ► kulturní
 • ku př. ► kupř.
  ~ 
  dává se ovšem jednoznačně přednost zkratce např.
 • kůra ► kúra
  ~ ve smyslu léčebná kúra
 • kuraremimetika/kuraremimetika
  ~ přednost se dává tvaru “kurarimimetika”, je však především třeba dbát na jednotný tvar v celém textu
 • kursor ► kurzor
 • kvasinkovité organismy ► kvasinkové organismy
  ~ kvasinkovité organismy rodu Candida ........... správně kvasinkové organismy ...; kvasinkovité by se mohlo použít v tom případě, kdyby šlo o organismy kvasinkám podobné, ale ne o kvasinky samé
 • kvasinkovitá onemocnění ► kvasinková onemocnění
  ~ argumentace stejná jako výše
 • kyselina solná ► kyselina chlorovodíková
 • kysličník ► oxid

L

 • Lactobacilus ► Lactobacillus
 • lačná glykemie ► glykemie nalačno
 • Lawrenceův-Moonův ► Laurenceův-Moonův
 • -letý
  ~ 
  chybně: 30-letý, správně: 30letý
 • leydenská mutace  ► leidenská mutace
 • leze ► léze
 • liganda ► ligand
 • lipofilita ► lipofilie
 • litr ► viz též jednotky
  ~ mmol/litr  ~ mmol/l 
  ~ mmol/L  ~ mmol/l 
  ~ mmol/lt  ~ mmol/l 
 • logarytmus ► logaritmus
 • lt  ► l
  ~ 
  mezinárodní jednotka označující litr je „l“, jde opět o tvar užívaný někdy v americké literatuře (také se někdy vidí L). Na rozdíl od ostatních (hodina, gram aj.), zde někdy může dojít k nesrozumitelnosti, zejm. u přídavných jmen – 5l – pětilitrový. Zde je výždy lépe slovo vypsat, nelze však používat nekodifikovanou jednotku jen proto, že je použita v článku nebo knize, ze které čerpáme
 • lymphogranuloma venerum ► lymphogranuloma venereum
 • lysosom, lysozom, lyzosom, lysozóm ► lyzozom

M

 • magistérium ► magisterium
 • malabsorbce ► malabsorpce
 • maltofilia, maltofila ► maltophilia
 • mammární ► mamární
 • manie ► mánie
 • mánio-depresivní, mániodepresivní, maniodepresívní ► maniodepresivní
 • manuelní ► manuální
 • mcg ► µm
  ~   původem je americká fobie z řeckých písmen (zde: mc = micro), proti jiným neoficiálním jednotkám zde hrozí navíc zmatení, jde vlastně o „milicentrigram“, což je zcela jiný řád než mikrogram
 • megálie ► megalie
 • mechanizums ► mechanismus
  ~ pravidla tvar se "z" připouštějí pro neodborné texty
 • melena ► meléna
 • meningoková ► meningokoková
  ~ druhý tvar působí možná zvukově nepříjemně, ale je správný
 • metastázovat ► metastazovat
 • metothrexat ► methotrexat
 • metyl ► methyl
 • met(h)ylprednison ► methylprednisolon
 • mikron ► mikrometr, µm
 • milión ► milion
 • mílník ► milník
 • m j. ► mj.
 • moče ► moči
  ~ chybně: retence moče, správně: retence moči
 • mollaris ► molaris
 • mOsm, mosmol ► mosm
 • mykokutánní (Leishmaniáza) ► mukokutánní
 • mykoplasmy ► mykoplasmata

[Copyright © Maxdorf 2015]

 

N

 • na kg, na mm2► na 1 kg, na 1 mm2
  ~ 
  předchází-li jednotce místo číselného údaje pouze slovo “počet” apod., je třeba doplnit číslicí 1: ... počet mitóz na mm2 … počet mitóz na 1 mm2 
 • na druhou stranu ► na druhé straně
  ~   chybně: Na druhou stranu je však nutné zdůraznit ... správně: Na druhé straně je však nutné zdůraznit ... 
 • nám
  ~   klinické, histologické a sérologické ukazatele, které nám upřesní biologické vlastnosti vyšetřovaného nádoru ... je třeba se tomtu užití vyhnout
 • na jednu stranu ► na jedné straně
 • na př. ► např. 
 • nádorsupresorický ► tumorsupresorický
 • nastartovávat ► startovat
 • nausea ► nauzea
 • neandrtálec ► neandertálec
 • Neisseria meningitis ► Neisseria meningitidis
 • neurotransmitér ► neurotransmiter
 • nevus► naevus, névus
  ~   v latinském kontextu: naevus sebaceus; v českém kontextu modrý névus
 • niť ► nit

O

 • obsonizace ► opsonizace
 • ophtalmicus ► ophthalmicus
 • originální blud ► originární blud
 • osum ► osm
 • ~ první tvar není vhodný ani v ústním projevu, ale v projevu písemném je třeba se mu rozhodně vyhnout (srov. sedum)
 • osmset ► osm set
 • ovária ► ovaria
 • oxigenace, oxigenáza ► oxygenace, oxygenáza
 • ~ k tomuto způsobu psaní svádí “oxid”, zejména pak časté připomínání, že tvar “oxyd” je chybný; oxygenace je sloučení k kyslíkem, nejde tedy o “pouhou” oxidaci 
 • oxyd ► oxid
  ~ kořen zde není “oxy-” (k čemuž svádí latinský název kyslíku - oxygenium), ale pouze “ox-” a “-id” je koncovka
 • ozón ► ozon

P

 • Pacciniho tělísko ► Paciniho tělísko
  ~ v české terminologii se dává přednost tvaru „Vaterovo-Paciniho tělísko“
 • pankreasu ► pankreatu
 • panthotenová kyselina ► pantothenová kyselina
 • paraneoblastický ► paraneoplastický
 • paratyreoitida ► paratyreoiditida
 • Parkinsonismus ► parkinsonismus
 • patogeneza ► patogeneze
  ~ srov. etiopatogeneza, geneza
 • patologicko-anatomický ► patologickoanatomický
  ~ týkající se patologické anatomie; srov. anatomicko-patologický
 • pemfigus familiaris ► pemphigus familiaris
 • perfuzovat ► perfundovat
 • periophoritis ► perioophoritis
 • pětset ► pět set
  ~ skupina pětseti osob  skupina pěti set osob
 • piriphormis ► piriformis
 • písemnictví ► literatura
  ~ 
  jeden z mnoha archaismů oblíbených v lékařské mluvě (podobně jako dle aj.)
 • pleotropní  ► pleiotropní
 • pytiriasis versicolor
  ~ častou chybou je velké „P“ na začátku (Pytiriasis versicolor), popř. též zvýraznění pojmu kurzivou v domnění, že jde o mikroorganismus. Jde však o latinský název nemoci, jejímž původcem je kvasinka Malassezia furfur, dříve známá jako Pityrosporum
 • plastikový, plastickohmotný ► plastový
 • pneumonie ► pneumoniae
  ~ týká se názvů bakterií, např. Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae
  ~    občas se v rukopisech objevuje neexistující bakterie Haemophilus pneumoniae (místo Haemophilus influenzae)
 • počitač ► počítač
 • polycytemia, polycythemia ► polycythaemia
 • polycythemie, polycytémie ► polycytemie
 • polymyalgia revmatica ► polymyalgia rheumatica
  porce
  ~ zadní porce žlázy  zadní část žlázy, zadní lalok apod. (jde o zbytečné použití latinského „portio“ s významem „část“)
 • porta ► portální žíla
  ~ samotné porta má spíše slangový charakter, do knižního textu se nehodí
 • positivní ► pozitivní
 • potencionální ► potenciální
  ~ potencionální nebezpečí  ~ potenciální nebezpečí
 • potíže ► obtíže
  ~    
  pro označení subjektivních stížností nemocného se dává tradičně přednost termínu „obtíže“ (klasický citát učitelů interní propedeutiky: "potíže máme s úřady, nemocný má obtíže") 
 • potřeba ► třeba
  ~    chybně:
   preparát je potřeba aplikovat parenterálně .... správně: preparát je třeba aplikovat parenterálně
 • povinnen ► povinen
  ~   
  pod vlivem „povinna“ nebo „povinnost“
 • praemollaris ► praemolaris
 • precentralis ► praecentralis
 • prefrontalis ► praefrontalis
 • prekursor ► prekurzor
 • prelacrimalis ► praelacrimalis
 • premedicatio ► praemedicatio
 • premolaris ► praemolaris
 • premortalis ► praemortalis
 • prenatalis ► praenatalis
 • prepatellaris, prepatelaris ► praepatellaris
 • presenilis, presenillis ► praesenilis
 • preskribce ► preskripce
  ~    avšak lékař "preskribuje" (srov. absorbce)
 • pretrachealis ► praetrachealis
 • prevertebralis ► praevertebralis
 • previus ► praevius
  ~ placenta previa  placenta praevia
 • primérní ► primární
 • procenta
  ~ 48% případů  ~ 48 % případů
  ~ 5 % kyselina  ~ 5% kyselina (též 5%ní kyselina) 
  ~ 48 % až 53 %  ~ 48 až 53 %
 • přeci ► přece
 • přecházet přes ► procházet
  ~ 
  přecházejí přes hematoencefalickou bariéru ... procházejí hematoencefalickou bariérou
 • připomenout
  ~   chybně:
   připoměl ... správně: připomněl (i připomenul)

[Copyright © Maxdorf 2015]

 

 Q

 • quinidin ► chinidin ► 
 • quinin ► chinin
  ~   tvary s "q" chybně přejímáme z angličtiny, kde bylo slovo "chinin"
   přejato v podobě "quinin". Týká se i chybných tvarů "chloroquin" ... správně: chrolochin apod.
 • quinolin ► chinolin 

R

 • regraduje ► regreduje
  ~   odvozeno od "regrese"
 • radioizotopy
  ~ častou chybou je psaní čísla jako horního indexu za značku prvku – chybně: C14 správně: 14C
 • randomní ► randomizovaný
  ~ slovem randomní se často nevhodně překládá anglické “random”; v takovém případě je třeba dát přednost českému termínu “náhodný”. Jde-li však skutečně o soubor, který byl podroben randomizaci, pak je zcela na místě pouzít “randomizovaný” (což tedy platí i pro překlad angl. “randomized”)
 • raná infekce ► ranná infekce
  ~    týkající se rány; naopak rané stadium (časné) je správně s krátkým "a"
 • ranné stadium ► rané stadium
  ~    viz výše
 • Rayunaudův syndrom ► Raynaudův syndrom
 • recurens ► recurrens
  ~    chybně: nervus recurens   správně: nervus recurrens
 • reinjektovat ► reinjikovat
 • resonance ► rezonance
 • resorbce ► resorpce
  ~ pod vlivem „resorbovat“; srov. absorbce, adsorbce
 • respektivě, respektivně ► respektive
 • responze ► odpověď
  ~ jde o neodůvodněný anglicismus (responze na tuto léčbu je velmi nízká)
 • restrihovat ► restringovat
  ~    vztahuje se k slovu "restrikce" (jde o absurdní, ale reálně se vyskytující tvar nerespektující latinské tvary slovesa restringo /
   restrictum)
 • retraktovat ► retrahovat
 • reversibilní ► reverzibilní
 • revmaticus ► rheumaticus
  ~ např. polymyalgia revmatica (správně: rheumatica)
 • rezorpce ► resorpce
 • rozeklanný ► rozeklaný
 • rozumě ► rozumně
 • ~    odvozeno od "rozumný" chybně: choval se rozumě   správně: choval se rozumně
 • rozumnět ► rozumět
  ~    pomůcka: on "rozumí"

S

 • sciatický nerv i schiatický nerv ► chybné překlady nervus ischiadicus
 • sec ► s
  ~   
  značky jednotek jsou všeobecně platné, přes občasné nedodržování zejména v americké literatuře, srov. sek 
 • sedum ► sedm
  ~ první tvar není vhodný ani v ústním projevu, ale v projevu písemném je třeba se mu rozhodně vyhnout (srov. osum)
 • sedmset ► sedm set
 • segmentální ► segmentární
 • sek ► s
  ~ srov. "sec"
 • sekretovat ► secernovat
  ~ 
  u autorů s odborným vzděláním, zejména u lékařů, působí tato chyba velmi špatně, budí pochybnosti o úrovni obecného kulturního vzdělání; jak je zdůrazněno na mnoha místech tohoto přehledu, angličtina (pod jejímž vlivem obvykle tato chyba vzniká) nemá schopnost rozlišovat mezi aktivním a pasivním tvarem latinského slovesa, čeština tuto schopnost má: lat. secerno / secretum, čes. secernovat / sekrece
 • serum ► sérum
 • sezóna ► sezona
 • sezónní ► sezonní
 • schema ► schéma
 • schématický ► schematický
 • Schwannom ► schwannom
 • skór ► skóre
 • skrz
  ~ použití slova “skrz” ve smylu “pronikání” je v češtině zcela správné (průnik iontu kalia skrz membránu), naopak dnes běžný opis “přes” může někdy vést k nedorozumění (skrz zeď, přes zeď). Obava z užívání slova “skrz” vychází z tradiční kritiky použití ve smyslu “prostřednictvím” (látka účinkuje skrz blokádu ovulace), což je ryzí germanismus  (das Stoff wirkt durch die Hemmung der Ovulation), se kterým se ovšem dnes již setkáváme zřídka
 • sledovat ► následovat
  ~ někdy se vyskytuje jako chybný překlad angl. „to follow“ ... Nejčastější diagnózou byla tyreotoxikóza Gravesova-Basedowova typu sledovaná autoimunitní tyreoiditidou, ostatní nozologické jednotky se objevovaly vzácně.
 • smaží ► smažou
  ~ jde o tzv. hyperkorektní tvar – chybně: rozdíly se postupně smaží ... správně: rozdíly se postupně smažou
 • snažší ► snazší
 • spazmus ► spasmus
 • sfygnomanometr ► sfygmomanometr
 • stádium ► stadium
 • standart ► standard
  ~ látka byla použita jako standart  látka byla použita jako standard
 • standartní ► standardní 
  ~ 
  tato chyba je tradičně vnímána jako „nekulturní“ (standarta je druh praporu – např. prezidentská standarta)
 • Streptoccocus ► Streptococcus
 • strukturalizovaný ► strukturovaný
 • stupeň
  ~ 37°C, 37° C  37 °C
  ~ 37 °K  37 K
  ~ úhel 90 °, 12 ° pivo  úhel 90°, 12° pivo (bez mezery)
 • substrakce ► subtrakce
  ~ srov. abscence
 • suicidovat ► spáchat sebevraždu ► angl./nepříp.
 • svůj
  ~ vezikula která svojí barvou ...  vezikula která svou barvou ...
  ~ nalezl svojí formu  nalezl svou formu
 • syndrom
  ~ Stevens-Johnsonův syndrom  Stevensův-Johnsonův syndrom
  ~ v anglických termínech je přípustný pouze pravopis “syndrome”
  ~ v rukopisech, zejména knižních, neužíváme zkratku "sy"
 • synergistický ► synergický
  ~    
  běžně se však užívá antagonistický místo antagonický
 • syntesa, synteza ► syntéza

Š

 • šestset ► šest set
 • širokospektrální (ATB) ► širokospektrá (ATB)

T

 • T-lymfocyty, T-buňky ► T lymfocyty, T buňky
 • tč. ► t.č.
 • tema, thema ► téma
 • tématický ► tematický
 • terciální ► terciární
 • téze, theze,  ► teze
 • teofylin, theofylin ► theofyllin
 • thiaprid ► tiaprid
 • thiooktová kyselina ► thioktová kyselina
  ~ pod vlivem kyseliny lipoové, což je synonymum kyseliny thioktové
 • -ti
  ~ 20tinásobek  ~ 20násobek
 • Tiffenaův index ► Tiffenauův index
 • tíha postižení ► tíže postižení
  ~ stylisticky zcela správně je ovšem použití slova „závažnost“
 • tisíc
  ~ dvatisíce, třitisíce  dva tisíce, tři tisíce
 • tip ► srov. typ
  ~ vyskytuje se v několika tipech     vyskytuje se v několika typech
 • t j. ► tj.
 • toluén ► toluen
 • tonsilaris ► tonsillaris
 • tonzillární ► tonzilární
 • torr, Torr ► mmHg
  ~ je třeba vždy alespoň do závorky doplnit údaj v kPa, dále viz mmHg
 • tr. ► t. r. (tohoto roku)
  ~    tohoto roku 
 • transfuzovat ► transfundovat
 • transskripce ► transkripce
 • transmitér ► transmiter
 • transudace ► transsudace
 • trening ► trénink
 • treonin ► threonin
 • Treponema pallium ► Treponema pallidum
 • trojklanný nerv ► trojklaný nerv
 • triglyceridy ► triacylglyceridy
  ~ v posledních letech se připouští rovněž tvar "triglyceridy", zejména na délku slova "hypertriglyceridemie" a její význam pro laickou zdravotní osvětu
 • tři ► 
  ~ jeden ze třech hlavních důvodů ........... jeden ze tří hlavních důvodů (2. p.)
  ~ ale ... ve třech po sobě následujících dnech (6. p.)
 • třista, třistatisíc ► tři sta, tři sta tisíc
 • -tý
  ~ letos je v 5té třídě  ~ letos je v 5. třídě
 • typ, typovat ► srov. tip
  ~ všichni typovali výhru domácích  všichni tipovali výhru domácích
 • tyreoitida ► tyreoiditida
 • tématika ► tematika
 • teophyllin ► theofylin (theofylin)

U

 • účel ► viz za účelem
 • uhlohydrát, uhlovodan► sacharid
 • umělá hmota ► plast
 • umělohmotný ► plastový
 • upřimný ► upřímný
 • urtikarielní ► urtikariální
 • úsilovně ► usilovně
 • úvozovky ► uvozovky
 • uzemění ► uzemnění

V

 • váha► hmotnost
  ~ porodní váha 3500 g  porodní hmotnost 3500 g
  ~    slovo „váha“ označuje pouze zařízení pro vážení
 • Vaterovo-Pacciniho tělísko ► Vaterovo-Paciniho tělísko
 • Vater-Paciniho tělísko ► Vaterovo-Paciniho tělísko
 • váží ► vážou
  ~ hyperkorektní tvar, srov. smaží
 • Veilonella, Veilonela ► Veillonella
 • venerum ► venereum
  ~ lymphogranuloma venerum ... lymphogranuloma venereum ...
 • vezikul ► vezikula
  ~ „ve formě cytoplasmatických vezikulů ...“ chybně: mužský rod
 • vícelaločnatý ► vícelaločný
 • Wirchow (Rudolf) ► Virchow (Rudolf)
 • vitrální ► vitreální
  ~ vztahuje se k sklivci (corpus vitreum)
 • viz kapitola, viz tabulka ► viz kapitolu, viz tabulku
  ~ viz je rozk. zp. slovesa vidět, v kultivovaném textu musí následovat 4. pád; celková degradace jazykového citu však již způsobila, že někteří cítí jako správný první pád 
 • vnitrobuněčný ► nitrobuněčný
 • vpořádku ► v pořádku
 • vyjímečný ► výjimečný
 • vyjímka ► výjimka
  ~ 
  k chybě svádí slovo „vyjímat“ (pro srovnání – ve analogické dvojici „uchýlit / úchylka“ se nechybuje)
 • vytýčit ► vytyčit
 • vzpomenout
  ~ vzpoměl ► vzpomněl (i vzpomenul) 

Z

 • záchvatovitý ► záchvatový
  ~ záchvatovitá dušnost  ~ záchvatová dušnost (srov. chřipkovitý)
 • zapomenout
  ~    chybně: zapoměl ... správně: zapomněl
 • zapomění ► zapomnění
 • zapomětlivý ► zapomnětlivý
 • zkušennost ► zkušenost
  ~   
  asi pod vlivem „povinnost“
 • znovuobnovit ► znovu obnovit
 • Zolinger-Elison ► Zollinger-Ellison 
 • Zolinger-Elisonův ► Zollingerův-Ellisonův 

Ž

 • životohrožující ► život ohrožující

 

Čísla, číslovky, jednotky

 • se 7mi osobami►  se 7 osobami
 • během 20ti let►  během 20 let
 • 20ti násobek►  20násobek
 • 18tý ročník, 18-tý ročník►  18. ročník
 • 30 letý►  30letý
 • 20 krát►  20krát
 • 5 kg závaží►  5kg závaží
 • hmotnost 5kg►  hmotnost 5 kg
 • 37° C, 37°C►  37 °C
 • 290 °K►  290 K
 • – 5 °C, + 5 °C►  –5 °C, +5 °C
 • v poměru 2:3►  v poměru 2 : 3
 • 5-6►  5–6

 

[Copyright © Maxdorf 2015]


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače